Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele 2018

Objem finančních prostředků vyčleněných na program:
2 000 0000,- Kč

Cíl/učel programu:
Účelem Dotačního programu Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele je rozvoj podnikatelské prostředí a podpora řemeslných činností v počáteční fázi podnikání pomocí dotace na území kraje.

Příjem žádostí:
od 14. 2. 2018 od 8:00 hod do 27. 9. 2018 do 13:00 hod

Územní lokalizace programu:
Jihomoravský kraj

Dotační titul Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele 2018
Příjemci podpory - fyzické osoby–začínající podnikatel s místem trvalého pobytu v Jihomoravském kraji
Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost - 50 000
Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost - 100 000
Minimální podíl spoluúčasti žadatele - 40%

Na co je dotace určena?
Z poskytnuté dotace lze uhradit uznatelné investiční a neinvestiční výdaje projektu.
5.1. Poskytnutou dotaci lze použít např. na:
      1.a) pořízení budov a staveb,
      1.b) pořízení strojů a zařízení vč. příslušenství a náhr. dílů,
      1.c) pořízení výpočetní techniky včetně softwarového vybavení,
      1.d) reklamu a nákup reklamních předmětů,
      1.e) nákup pozemku,
      1.f) pořízení nábytku do provozovny,
      1.g) pořízení nářadí,
      1.h) pořízení licencí a patentů,
      1.i) tvorbu webových stránek,
      1.j) tvorbu katalogu zboží,
      1.k) leasing,
      1.l) úhradu nájemného za prostory, v nichž žadatel vykonává činnost dle projektu, a to ve výši v čase a místě obvyklé.