Kontrolní hlášení

Prosím o pozornost všechny, jichž se týká Kontrolní hlášení!

Na základě novely zákona o dani z přidané hodnoty dochází k mnohým změnám. Aktuálně je třeba připomenout, že od 1. 10. 2019 došlo ke změně ve formuláři kontrolního hlášení. Mění se jeho XML struktura a všechna kontrolní hlášení musí být od 1. října podávána prostřednictvím nové XML struktury kontrolního hlášení. Na některých serverech jsou k dispozici šablony.

 

Když přijde balíček poštou na naši adresu, obyčejně máme radost, když se objeví daňový balíček, mnohým z nás ztuhne úsměv na tváři. Ne všechny změny v daňovém balíčku se týkají všech, ale záludnost složitostí v zákonech je nebezpečná (výjimky z výjimek, odkazy na odkazy, zvláštní postupy, speciální a specifická pravidla, strukturované podmínky atd. atd.)

A co vy? Máte jasno?

 

 

Změny v zákoně o DPH 

13. 12. 2018 byl vyhlášen zákon č. 283/2018 Sb. ze dne 15. listopadu 2018, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2019. 

17. 1. 2019 byl vyhlášen zákon č. 6/2019 Sb. ze dne 20. prosince 2018, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

 27. 3. 2019 vyhlášen zákon č. 80/2019 Sb. ze dne 12. března 2019, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, který nabývá účinnosti dne 1. 4. 2019   

 

Nárok na odpočet daně při registraci plátce

Při registraci bude možné uplatnit nárok na odpočet daně u dlouhodobého majetku pořizovaného v období 60 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem, ovšem s podmínkou, že přijatá zdanitelná plnění jsou součástí pořizovaného dlouhodobého majetku do doby, než byl tento dlouhodobý majetek uveden do užívání a v průběhu dvanácti po sobě jdoucích měsíců před tím, než se osoba povinná k dani stala plátcem, byl uveden tento dlouhodobý majetek do užívání.

 

Snížení DPH na teplo

V rámci pozměňovacích návrhů rovněž prošlo přeřazení DPH na dodávky tepla do druhé snížené 10% sazby.

 

Oprava základu daně při nezaplacení ceny za zdanitelné plnění

Zavádí se také změna u opravy základu daně při nezaplacení ceny za zdanitelné plnění. Plátci, který poskytuje zdanitelné plnění, i nadále vzniká povinnost přiznat k datu jeho uskutečnění daň ze základu daně, ale současně jsou určeny podmínky   (rozšířen jejich okruh), kdy je poskytnuté zdanitelné plnění považováno s vysokou pravděpodobností za definitivně nezaplacené a stanoven okamžik, kdy je plátce (věřitel) oprávněn provést opravu základu daně. Zároveň je nově upravena oprava uplatněného odpočtu daně u dlužníka – příjemce zdanitelného plnění.

 

Nová pravidla v případě poukazů

Nově se zavádí pravidla pro uplatňování DPH v případě poukazů. Pravidla se  liší podle typů  poukazů a jejich vlastností (jednoúčelové a víceúčelové). Pro převody jednoúčelového poukazu, což bude poukaz na předem dostatečně známé plnění, budou platit obdobná pravidla jako pro dodání zboží či poskytnutí služeb, na která se poukaz vztahuje. 

V případě víceúčelového poukazu, jsou stanovena specifická pravidla tak, aby zdanění plnění bylo posunuto až na okamžik čerpání poukazu.  

Výjimka pro malé firmy u přeshraničních digitálních služeb

Zavádí se jednotný roční limit ve výši 10 000 EUR, pod který malé a střední firmy mohou uplatnit zdanění přeshraničně poskytovaných digitálních služeb v členském státě, ve kterém jsou usazené, namísto v členském státě příjemce služby. 

 

Pokuty u kontrolních hlášení se rozšíří

U kontrolních hlášení došlo k rozšíření pokut. Avšak je možné pokuty odpustit. Kromě rozšíření pokuty obsahuje balíček i opatření, které omezuje správce daně. Pokud finanční úřad nevydá platební výměr do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti, povinnost podnikatele uhradit pokutu zanikne. Toto ustanovení se bude vztahovat také na povinnost platit pokutu vzniklou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Změn je, bohužel, mnohem víc.                                                                           

Nahlédnout do zákona je tak jednoduché, porozumět a zapamatovat si všechno nemožné.