Video kurzy

Filtr
 • DPH – řetězové transakce, vícestranné obchody

 • 1 331,00 Kč s DPH 21% 1 100,00 Kč bez DPH

 • V tomto speciálním online semináři rozebírám tzv. řetězové obchody v rámci dodání a pořízení zboží do a z EU.
  Jde o relativně složitou oblast, jejíž zvládnutí je ale nutné pro každou firmu, která obchoduje se zbožím uvnitř unie.
  V semináři se věnuji všem základním typům těchto složitějších transakcí, postupuji od jednodušších po komplikovanější a celou problematiku vysvětluji prostřednictvím názorných schémat.

  Z obsahu:

   Principy řetězových transakcí, základní schéma
   Řešení z pohledu českého dodavatele
   Třístranné a vícestranné obchody
   Řetězové obchody z pohledu odběratele, resp. prostřední osoby
   Důsledky nevhodných transakcí, registrace k DPH, nárok na odpočet

  Rozsah semináře: cca 2 hodiny

  Co dostanete:

   přístup k videím s nahranými komentovanými prezentacemi po dobu 14 dní – neomezený počet přehrání během doby, kdy vám budou videa zpřístupněna,
   on-line diskuzi s lektorem,
   prezentaci ke kurzu ve formátu pdf,
   ukázkový souvislý příklad a jeho řešení.

  V případě neúčasti na on-line diskuzi se kurzovné nevrací. V případě vážných důvodů pro neúčast (nemoc, technické problémy s připojením) je možné se domluvit na účast v jiném termínu. Nelze koupit samotné nahrávky videí bez účasti na on-line diskuze.

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Hmotný a nehmotný majetek – cyklus tří seminářů

 • 4 235,00 Kč s DPH 21% 3 500,00 Kč bez DPH

 • Cílem tohoto cyklu je rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku v daních z příjmů, dani z přidané hodnoty a v účetnictví. Oblast majetku je velmi rozsáhlá, od problematických právních pojmů občanského práva, přes speciální definice v daních z příjmů, až po zvláštní úpravu v DPH a účetnictví. Navíc jde o oblast, kde každá chyba má důsledky po mnoho let. Na přelomu let 2020 a 2021 došlo k největším změnám v oblasti majetku za poslední řadu let, proto jsou v celém cyklu tyto zásahy podrobně rozebrány.

  Obsahem cyklu tří seminářů je nejprve rozbor právních pojmů a rozbor daňové a účetní terminologie. Další výklad kopíruje životní cyklus majetku – pořízení, stanovení vstupní ceny, odpisování, až k vyřazení majetku z užívání. V samostatném semináři je pojednáno o technickém zhodnocení a opravách majetku. Ve všech případech včetně dopadů do daně z přidané hodnoty a případných dalších předpisů. Součástí seminářů jsou podkladové materiály.

  Semináře lze zakoupit samostatně, nicméně doporučuji shlédnout celý cyklus. Všechny tři bloky jsou vzájemně propojené a dohromady dávají největší smysl.

  Obsah prvního semináře:

  Základní pojmy podle daně z příjmů, účetnictví a DPH – novinky 2021, přechodná ustanovení
  Nemovité věci – právně, účetně, daňově
  Stavební zákon, katastrální zákon, jednotka
  Speciální úprava daně z příjmů – součást stavby vs. samostatná movitá věc
  Právo stavby, věcná břemena
  Specifika nehmotného majetku – vymezení daňové a účetní
  Pozemek – daňová, účetní a právní úprava
  DPH při prodeji pozemku, nové výklady a pravidla
  Datum uskutečnění při prodeji nemovitostí
  Nehmotný majetek – účetní a daňové vymezení
  Změny v nehmotném majetku pro rok 2021

  Délka semináře – cca 4 hodiny a 30 minut

  Obsah druhého semináře:

  Uvedení majetku do užívání – daňově, účetně, stanovení správného data, důsledky
  Stanovení vstupní ceny
  Daňová úprava vstupní ceny § 29 ZDP, účetní úprava pořizovací ceny podle vyhlášky
  Dotace na majetek, účtování
  Náklady spojené se získáním dotace
  Vyvolaná investice
  Odpisování majetku – účetní a daňové odpisy
  Odpisování do zbytkové hodnoty, komponentní odpisy
  Odpisovatel, vlastník, výhrada vlastnictví
  Majetek vyloučený z odpisování
  Mimořádné odpisy § 30a nově v roce 2020-2021
  Přerušení odpisování – nová stanoviska a výklady GFŘ
  Speciální pravidla pro odpisování nehmotného majetku, změny, přechodná ustanovení
  Vyřazení majetku, jednotlivé možnosti a důsledky na dani z příjmů a DPH

  Délka semináře – cca 4 hodiny a 20 minut

  Obsah třetího semináře:

  Technické zhodnocení v dani z příjmů – základní pojmy, vymezení, změny 2021
  Postup při posuzování, kdy a zda se jedná o technické zhodnocení
  Stavební pojmy – nástavba, přístavba, stavební úprava – podrobný rozbor
  Možnost kombinace TZ a opravy v jedné akci, podmínky
  Rekonstrukce a modernizace – výklad, porovnání
  Oprava – definice, srovnání, důsledky do daní z příjmů
  Technické zhodnocení nehmotného majetku – nová úprava 2021, přechodníky
  Kombinace starého a nového režimu u TZ nehmotného majetku
  Technické zhodnocení najatého majetku z pohledu nájemce i pronajímatele
  Nepeněžní příjmy u pronajímatele, dopady do DPH
  Uvedení do původního stavu, pravidla, úskalí

  Délka semináře – cca 3 hodiny a 15 minut

  Celková délka cyklu: více než 12 hodin

  Zakoupený cyklus bude k dispozici k opakovanému přehrávání po dobu šesti měsíců.

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Daň z přidané hodnoty 2021 – 2022

 • 1 331,00 Kč s DPH 21% 1 100,00 Kč bez DPH

 • Cílem video semináře je rozbor daně z přidané hodnoty ve znění 2021 a výhled na rok 2022. Seminář je zaměřen především na rekapitulaci změn a úprav zákona o DPH v roce 2021 ve světle současných výkladů.

  Probíraná témata:

   Záloha na nadměrný odpočet
   Osvobození nájmu nově a jeho důsledky
   Sazby daně k 1.1.2021
   Změny v daňovém přiznání a elektronické komunikaci se správcem daně
   E-commerce, OSS
   Prodej zboží na dálku
   Služby s místem plnění v EU
   Prominutí DPH na elektřině a plynu
   Nový režim cestovních služeb

  Rozsah semináře: cca 3 hodiny

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • DPH – nárok na odpočet, krátící koeficienty, úpravy odpočtu

 • 1 331,00 Kč s DPH 21% 1 100,00 Kč bez DPH

 • Krátící koeficienty, pravidla nároku na odpočet, úpravy odpočtu – to nejsou jednoduchá témata. V rámci daně z přidané hodnoty patří ale mezi nejdůležitější. Pro ty, kdo s nimi přichází do kontaktu poprvé, ale i pro ty, kdo si chtějí osvěžit pravidla pro uplatňování nároku na odpočet před výpočtem vypořádacího koeficientu, jsem natočil tento seminář. Jde o tříhodinové povídání doplněné příklady a postupy, které mohou pomoci v praxi.

   Pravidla nároku na odpočet
   Poměrný koeficient, použití pro neekonomické účely
   Vypořádací koeficient, pravidla v průběhu roku
   Majetek tvořený vlastní činností
   Úpravy odpočtu daně – postupy, pravidla, příklady

  Rozsah semináře: cca 3 hodiny

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Závazky a pohledávky aktuálně

 • 1 331,00 Kč s DPH 22% 1 090,98 Kč bez DPH

 • Komplexní pohled na problematiku závazků a pohledávek v daních a účetnictví, od právního pojetí, přes účetní specifika, až po daňové dopady a operace. Rozbor problematiky dle aktuálního právního stavu, pro příslušných novelách daně z příjmů, účetnictví a DPH.

  Z obsahu:

   dodavatelé, odběratelé – vznik, zánik, promlčení, splatnost pohledávek a dluhů
   novace dluhu, dohoda o narovnání – důsledky
   opravné položky – zákonné podmínky pro tvorbu, podklady, rušení
   dlužník v insolvenci, časové opravné položky, malé OP do 30 tis.
   odpis pohledávek
   dodaňování dluhů
   úvěry a půjčky – spřízněné osoby, úroky, obvyklé ceny

  Rozsah semináře: cca 3 hodiny a 40 minut

Počet
 • Daň z přidané hodnoty ve vztahu k EU a třetím zemím

 • 4 235,00 Kč s DPH 21% 3 500,00 Kč bez DPH

 • Předmětem tohoto videosemináře je rozbor problematiky DPH ve vazbě na unijní plnění, dodávky do a z třetích zemí a služby, po všech změnách a úpravách posledních let. Při rozsahu téměř deseti hodin jde o komplexní pohled na celou oblast, od vysvětlení základních pojmů a pravidel až po složité transakce mezinárodního obchodu.

  Seminář je členěn do několika bloků:
  dodání zboží do jiného členského státu
  pořízení zboží z jiného členského státu
  vývoz zboží do třetí země
  dovoz zboží ze třetí země
  poskytnutí a přijetí služby do/z EU a do/z třetích zemí

  V rámci každého bloku nejprve vysvětluji základní pravidla – místo plnění, daňové doklady, DUZP a podobně, a posléze rozebírám složitější situace, které mohou v praxi nastat. Součástí semináře jsou rozsáhlé podkladové materiály a odkazy na další zdroje a literaturu.

  Tento vzdělávací cyklus doporučuji všem, kteří si chtějí udělat v unijním a zahraničním DPH pořádek a důkladně probrat celou tuhle (ne úplně jednoduchou, ale velmi zásadní) oblast daně z přidané hodnoty.

  Rozsah semináře: cca 10 hodin

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Daňový balíček 2023

 • 1 331,00 Kč s DPH 21% 1 100,00 Kč bez DPH

 • Tento videoseminář je zaměřen na další z daňových balíčků, tentokrát platný od 1. 1. 2023, který bude znamenat významné zásahy do daní z příjmů, do daně z přidané hodnoty a dalších předpisů. Některá ustanovení mají retroaktivní účinky, některá začnou platit bezprostředně na začátku roku 2023.
  Z obsahu:

  Změny v oblasti obratu pro DPH, důsledky, přechodná ustanovení
  Kontrolní hlášení – nová pravidla, pokuty a jejich promíjení
  Paušální daň – nová konstrukce, pravidla, záludnosti
  Mimořádné odpisy
  Datové schránky nově, dopady na daňovou oblast
  Daň z neočekávaných zisků

  Rozsah: cca 2,5 hodiny

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Daň z příjmů právnických osob řádek po řádku – nahrávka webináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. cca 3 hod 25 min, rozdělená na 5 částí. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).
  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 06.12.2022 .

  Vezmeme si daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob a řádek po řádku vysvětlím co kam patří. Zjistíte co dělat s polhůtními závazky, opravnými položkami či neuhrazeným pojistným za zaměstnance. Seminář je určen podnikatelským subjektům

  Provedu rozbor každého řádku přiznání DPPO a uvedu konkrétní případy, co do něj typicky patří.

  Ukážu jak daňově řešit neuhrazené závazky a pohledávky a jejich zohlednění v přiznání.

  Jak řešit rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy.

  Běžné i výjimečné případy, se kterými se můžete potkat v rámci zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob upodnikatelských subjektů.

  Zpětné uplatnění ztráty (loss carryback).

  Aktuální přehled novinek a změn v rámci daně z příjmů právnických osob pro období 2022.

  Komu je kurz určen

  Seminář je pro samostatné účetní které svým klientům či zaměstnavatelům zpracovávají přiznání k dani z příjmů právnických osob a chtějí mít jistotu, že vše dělají správně. Seminář je zaměřen hlavně na typické situace, se kterými se můžete potkat u mikro a malých účetních jednotek.

  Cíl kurzu

  Cílem tohoto semináře je seznámení účastníků s vyplněním přiznání k dani z příjmů právnických osob a praktickým použitím jednotlivých řádků.

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 06.12.2022. Nahrávka semináře je rozdělena do 5 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Video je dostupné od zaplacení do 31.12.2023. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • Účetní uzávěrka v programu Pohoda – nahrávka webináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. cca 3 hod 39 min, rozdělená na 12 částí. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Přístup získáváte do 31.12.2023. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 01.12.2022.

  Do účetní uzávěrky je zahrnuta řada činností které vedou k uzavření účetnictví a sestavení výkazů účetní závěrky. Na semináři se se všemi těmito činnostmi seznámíme nejprve teoreticky a poté si je v účetním programu Pohoda vyzkoušíme v praxi.

  Co se dozvíte

  Jednotlivé činnosti nejprve probereme teoreticky a poté si je v programu Pohoda vyzkoušíme v praxi.

  Postupy při skladové i dokladové inventarizaci, jak zaúčtovat inventarizační rozdíly v Pohodě a inventarizace pohledávek a dluhů v Pohodě.

  Účtování o vyřazení a vyřazení drobného a dlouhodobého majetku v Pohodě.

  Nastavení majetkových odpisů v Pohodě.

  Časové rozlišení a dohadné položky vč. práce s agendou časové rozlišení v Pohodě.

  Jak v Pohodě zaúčtovat kurzové rozdíly na konci roku.

  Druhy opravných položek a jejich zpracování v Pohodě.

  Odpisy závazků a pohledávek.

  Účtování rezerv.

  Účtování kurzových rozdílů v Pohodě.

  Jak účtovat daně.

  Vypracování účetní závěrky – její rozsah.

   

  Komu je kurz určen

  Kurz pro samostatné účetní zpracovávající účetní uzávěrku v účetním programu Pohoda.

  Cíl kurzu

  Cílem semináře je seznámit účastníky se všemi činnostmi potřebnými k vypracování účetní uzávěrky v programu Pohoda

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 1.12.2022. Nahrávka semináře je rozdělena do 12 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Záznam bude dostupný od zaplacení do 31.12.2023. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • Daň z příjmů právnických osob 2022 — 2023 daňové přiznání

 • 1 452,00 Kč s DPH 21% 1 200,00 Kč bez DPH

 • Předmětem tohoto videosemináře je zákon o daních z příjmů ve znění 2022 s ohledem na oblast právnických osob a daňové přiznání PO za rok 2022.

  V semináři probírám změny na přelomu let 2022 a 2023, účetní i daňové novinky vztahující se k daňovému přiznání a rozebírám klíčové řádky daňového přiznání právnických osob.
  Celý výklad je úzce provázán s účetními operacemi, především závěrkovými.

  Z probíraných témat:

  Novinky 2022 a 2023 v oblasti právnických osob

  Termíny a způsoby podání daňového přiznání

  Klíčová judikatura NSS

  Přílohy přiznání

  Hmotný a nehmotný majetek – mimořádné odpisy, nová úprava

  Daňová ztráta, zpětné uplatnění, důsledky na lhůty pro kontrolu, vzdání se práva na ztrátu

  Interpretace Národní účetní rady s vlivem na účetní závěrku

  Kurzové rozdíly, účetní a daňový režim

  Dary u právnických osob

  Vybrané řádky daňového přiznání – zvyšující a snižují položky základu daně

   

  Rozsah semináře: cca 3 hodiny

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Daň z příjmů fyzických osob pro pokročilé – nahrávka webináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. cca 4 hod 3 min, rozdělená na 7 částí. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Přístup získáváte do 31.12.2023. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 08.12.2022.

  Zpracováváte svým klientům přiznání k dani z příjmů fyzických osob? Chcete mít jistotu že jste připraveni na každou situaci? Na semináři vás seznámím se všemi aspekty daně z příjmů fyzických osob. Které položky jsou od daně osvobozeny, jak se poprat se změnou metody uplatňování výdajů a dalšími záludnostmi z praxe.

  Co se dozvíte

  Změna z paušálních výdajů na skutečné a naopak, přechod mezi paušální daní a podáváním přiznání.

  Jak zdaňovat úroky, dividendy a příjmy z prodeje cenných papírů včetně zahraničních

  Osoby zaměstnané v zahraničí v českém přiznání.

  Daňová výměra příjmů z Airbnb, Zonky.

  Problematické slevy dani a nezdanitelné částky – probereme v čem se často dělají chyby

  Vyměření daně v rámci ukončení penzijních a životních pojištění

  Daňová výměra nepeněžních příjmů vlastníka nemovitosti v rámci ukončení nájmu o provedené technické zhodnocení nájemcem.

  Rozdělování příjmů u rodinných závodů, spolupracujících osob, sdružení FO bez právní subjektivity (dle NOZ společnost).

  Jak správně určit výši příjmů – zápočet, výplata prostředků po stržení odměny zprostředkovatele.

  Osvobozené příjmy včetně použití na bytovou potřebu a porušení podmínek osvobození.

  Jak oznamovat osvobozené příjmy.

  Dopravní paušály – jak uplatňovat a na co si dát pozor.

  Příjmy a výdaje dle § 9 – evidence příjmů a výdajů, jaké výdaje lze uplatnit.

  Jak si poradit s obchodním majetkem u fyzických osob, zařazení, vyřazení – jaké má důsledky prodej zařazeného/nezařazeného majetku v OM, prodej před uplynutím lhůty 5 let.

  Cestovní náhrady u OSVČ – se zaměřením na rozdíly u cestovních náhrad u zaměstnanců.

  Jak zohlednit majetek pořízený na úvěr.

  Použití majetku pro podnikatelské i soukromé účely současně

  Komu je kurz určen

  Kurz pro samostatné účetní které již mají základní zkušenosti se zpracováním přiznání k dani z příjmů fyzických osob a chtějí se posunout od základů ke složitější problematice.

  Cíl kurzu

  Cílem semináře je seznámení účastníků se znalostmi a postupy potřebnými pro řešení složitějších situací v rámci daně z příjmů fyzických osob.

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 8.12.2022. Nahrávka semináře je rozdělena do 7 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Záznam bude dostupný od zaplacení do 31.12.2023. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.
  Jak to funguje
  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • Daň z příjmů fyzických osob – aktuálně

 • 1 694,00 Kč s DPH 21% 1 400,00 Kč bez DPH

 • Předmětem tohoto videosemináře je rozbor daně z příjmů fyzických osob v aktuálním pojetí, na začátku roku 2023. Cílem semináře je jednak příprava na daňové přiznání fyzických osob a jednak rozbor změn pro rok 2023 v této oblasti. V semináři průřezově procházím celou oblast fyzických osob po jednotlivých paragrafech, aktuální výklady a pokyny Finanční správy a zásadní judikaturu, vztahující se k fyzickým osobám.

  Z probíraných témat:

  Podání daňového přiznání DPFO, povinnost podání, lhůty, forma podání

  Daňový domicil fyzické osoby, pravidla, rizika, příjmy ze zahraničí

  Předmět daně, operace se společným jměním manželů

  Nepeněžní příjmy, ocenění – nové výklady

  Osvobozené příjmy, oznamovací povinnosti, formuláře

  Dary u FO – osvobození, navazující příjmy

  Bytová potřeba – prodej nemovitostí, úroky z hypotéky

  Příjmy jednatelů s.r.o., fakturace do s.r.o., odměna za výkon funkce, jednočlenné s.r.o.

  Dodaňování 1 % vstupní ceny auta do mzdy, nová judikatura

  Příjmy z podnikání – výdaje procentem, typy příjmů, obchodní majetek

  Podnikání vs. nájem, podnikání vs. závislá činnost

  Příjmy z § 8 – podíly na zisku, dluhopisy, úroky z půjček

  Nákup a prodej cenných papírů, kryptoměny

  9 – nájem ze SJM, nájem movitých věcí vs. živnost, platby do fondu oprav atd.

  Ostatní příjmy – prodej nemovitostí, fotovoltaické elektrárny, příplatek mimo kapitál

  Příjmy ze spoluvlastnictví

  Sazby daně, samostatný základ daně

   

  Rozsah semináře: cca 5 hodin

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Daňové a nedaňové náklady – aktuálně 2023

 • 1 452,00 Kč s DPH 21% 1 200,00 Kč bez DPH

 • Cílem tohoto semináře je rozbor daňově uznatelných a neuznatelných nákladů. Projdeme paragrafy 24 a 25 zákona o daních z příjmů v aktuálním znění, po novelách z přelomu roku 2022 a 2023. Seminář není zaměřen pouze na novinky, ale i na rekapitulaci problematiky jako celku, včetně výkladových stanovisek GFŘ, relevantní judikatury Nejvyššího správního soudu a návaznosti na účetnictví.

  Z probíraných témat:

  Zaměstnanecké benefity, stravovací paušál

  Smluvní sankce, úroky z prodlení, pokuty

  Náklady na pohonné hmoty, kniha jízd

  Úroky z úvěrů a půjček

  Dopravní paušál

  Likvidace zásob

  Manka a škody

  Rozsah semináře: cca 2,5 hodiny

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Kontrolní mechanismy v Pohodě – nahrávka webináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. cca 4 hod, rozdělená na 10 částí. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Přístup získáváte do 31.12.2023. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).
  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 16.02.2023.
  Pro každou samostatnou účetní je důležité aby uměla odhalit chyby, se kterými se může při účtování potkat. Na webináři se naučíme jak nastavit analytické účty, pracovat se saldem a průběžně během roku kontrolovat účetnictví jak z pohledu účetních předpisů, tak daně z příjmů:

  Jak správně nastavit analytické účty

  Jak pracovat se saldem – které účty nastavit saldokontně a jak s nimi pracovat

  Kontroly majetku – návaznost účetnictví a evidence, odpisy, kontroly, opravy, zhodnocení

  Závazky a pohledávky

  Kontrola bankovních účtů, pokladny – co a jak kontrolovat

  práce se zálohovými fakturami

  časové rozlišení, dohadné položky – co nezapomenout

  problémové položky z pohledu daně z příjmů – skrytý nehmotný majetek, technické zhodnocení, kdy chtít smlouvy a co v nich hledat

  Komu je kurz určen

  Kurz pro účetní které vedou kompletně podvojné účetnictví nebo, samostatné účetní které musí umět najít účetní chyby a opravit je.

  Cíl kurzu

  Cílem semináře je zajistit aby každý z účastníků byl schopen (po sobě či po někom jiném) zkontrolovat účetnictví, zajistit že není v rozporu s předpisy a odhalit v něm chyby které by mohly vyústit v sankce.

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 16.02.2022. Nahrávka semináře je rozdělena do 10 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.
  Termín
  Záznam bude dostupný od zaplacení do 31.12.2023. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

Počet
 • DPH pro pokročilé – krátící koeficient, osvobozená plnění - nahrávka webináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. cca 1 hod 27 min, rozdělená na 4 části. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).
  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 06.10.2022.

  Webinář pro účetní které s problematikou DPH již mají zkušenosti a chtějí získat znalosti potřebné v případě, kdy plátce kromě zdanitelných plnění uskutečňuje i plnění bez nároku na odpočet.

  Co se dozvíte

  Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně

  Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně

  odpočet DPH v krácené výši

  Komu je kurz určen

  Začínajícím ale již zkušenějším účetním, které v oblasti DPH již mají zkušenosti a chtějí své znalosti rozšířit tak aby byly připraveny i na složitější situace a také pro zkušené účetní které chtějí mít jistotu, že vše dělají dobře.

  Cíl kurzu

  Cílem semináře je seznámení účastníků s problematikou DPH v oblasti kráceného nároku na odpočet, krátící koeficient a osvobozených plnění.

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 06.10.2022. Nahrávka semináře je rozdělena do 6 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Záznam bude dostupný od zaplacení do 31.12.2023. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet