Video kurzy

Filtr
 • DPH – řetězové transakce, vícestranné obchody

 • 1 331,00 Kč s DPH 21% 1 100,00 Kč bez DPH

 • V tomto speciálním online semináři rozebírám tzv. řetězové obchody v rámci dodání a pořízení zboží do a z EU.
  Jde o relativně složitou oblast, jejíž zvládnutí je ale nutné pro každou firmu, která obchoduje se zbožím uvnitř unie.
  V semináři se věnuji všem základním typům těchto složitějších transakcí, postupuji od jednodušších po komplikovanější a celou problematiku vysvětluji prostřednictvím názorných schémat.

  Z obsahu:

   Principy řetězových transakcí, základní schéma
   Řešení z pohledu českého dodavatele
   Třístranné a vícestranné obchody
   Řetězové obchody z pohledu odběratele, resp. prostřední osoby
   Důsledky nevhodných transakcí, registrace k DPH, nárok na odpočet

  Rozsah semináře: cca 2 hodiny

  Co dostanete:

   přístup k videím s nahranými komentovanými prezentacemi po dobu 14 dní – neomezený počet přehrání během doby, kdy vám budou videa zpřístupněna,
   on-line diskuzi s lektorem,
   prezentaci ke kurzu ve formátu pdf,
   ukázkový souvislý příklad a jeho řešení.

  V případě neúčasti na on-line diskuzi se kurzovné nevrací. V případě vážných důvodů pro neúčast (nemoc, technické problémy s připojením) je možné se domluvit na účast v jiném termínu. Nelze koupit samotné nahrávky videí bez účasti na on-line diskuze.

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Hmotný a nehmotný majetek – cyklus tří seminářů

 • 4 235,00 Kč s DPH 21% 3 500,00 Kč bez DPH

 • Cílem tohoto cyklu je rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku v daních z příjmů, dani z přidané hodnoty a v účetnictví. Oblast majetku je velmi rozsáhlá, od problematických právních pojmů občanského práva, přes speciální definice v daních z příjmů, až po zvláštní úpravu v DPH a účetnictví. Navíc jde o oblast, kde každá chyba má důsledky po mnoho let. Na přelomu let 2020 a 2021 došlo k největším změnám v oblasti majetku za poslední řadu let, proto jsou v celém cyklu tyto zásahy podrobně rozebrány.

  Obsahem cyklu tří seminářů je nejprve rozbor právních pojmů a rozbor daňové a účetní terminologie. Další výklad kopíruje životní cyklus majetku – pořízení, stanovení vstupní ceny, odpisování, až k vyřazení majetku z užívání. V samostatném semináři je pojednáno o technickém zhodnocení a opravách majetku. Ve všech případech včetně dopadů do daně z přidané hodnoty a případných dalších předpisů. Součástí seminářů jsou podkladové materiály.

  Semináře lze zakoupit samostatně, nicméně doporučuji shlédnout celý cyklus. Všechny tři bloky jsou vzájemně propojené a dohromady dávají největší smysl.

  Obsah prvního semináře:

  Základní pojmy podle daně z příjmů, účetnictví a DPH – novinky 2021, přechodná ustanovení
  Nemovité věci – právně, účetně, daňově
  Stavební zákon, katastrální zákon, jednotka
  Speciální úprava daně z příjmů – součást stavby vs. samostatná movitá věc
  Právo stavby, věcná břemena
  Specifika nehmotného majetku – vymezení daňové a účetní
  Pozemek – daňová, účetní a právní úprava
  DPH při prodeji pozemku, nové výklady a pravidla
  Datum uskutečnění při prodeji nemovitostí
  Nehmotný majetek – účetní a daňové vymezení
  Změny v nehmotném majetku pro rok 2021

  Délka semináře – cca 4 hodiny a 30 minut

  Obsah druhého semináře:

  Uvedení majetku do užívání – daňově, účetně, stanovení správného data, důsledky
  Stanovení vstupní ceny
  Daňová úprava vstupní ceny § 29 ZDP, účetní úprava pořizovací ceny podle vyhlášky
  Dotace na majetek, účtování
  Náklady spojené se získáním dotace
  Vyvolaná investice
  Odpisování majetku – účetní a daňové odpisy
  Odpisování do zbytkové hodnoty, komponentní odpisy
  Odpisovatel, vlastník, výhrada vlastnictví
  Majetek vyloučený z odpisování
  Mimořádné odpisy § 30a nově v roce 2020-2021
  Přerušení odpisování – nová stanoviska a výklady GFŘ
  Speciální pravidla pro odpisování nehmotného majetku, změny, přechodná ustanovení
  Vyřazení majetku, jednotlivé možnosti a důsledky na dani z příjmů a DPH

  Délka semináře – cca 4 hodiny a 20 minut

  Obsah třetího semináře:

  Technické zhodnocení v dani z příjmů – základní pojmy, vymezení, změny 2021
  Postup při posuzování, kdy a zda se jedná o technické zhodnocení
  Stavební pojmy – nástavba, přístavba, stavební úprava – podrobný rozbor
  Možnost kombinace TZ a opravy v jedné akci, podmínky
  Rekonstrukce a modernizace – výklad, porovnání
  Oprava – definice, srovnání, důsledky do daní z příjmů
  Technické zhodnocení nehmotného majetku – nová úprava 2021, přechodníky
  Kombinace starého a nového režimu u TZ nehmotného majetku
  Technické zhodnocení najatého majetku z pohledu nájemce i pronajímatele
  Nepeněžní příjmy u pronajímatele, dopady do DPH
  Uvedení do původního stavu, pravidla, úskalí

  Délka semináře – cca 3 hodiny a 15 minut

  Celková délka cyklu: více než 12 hodin

  Zakoupený cyklus bude k dispozici k opakovanému přehrávání po dobu šesti měsíců.

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • DPH – nárok na odpočet, krátící koeficienty, úpravy odpočtu

 • 1 331,00 Kč s DPH 21% 1 100,00 Kč bez DPH

 • Krátící koeficienty, pravidla nároku na odpočet, úpravy odpočtu – to nejsou jednoduchá témata. V rámci daně z přidané hodnoty patří ale mezi nejdůležitější. Pro ty, kdo s nimi přichází do kontaktu poprvé, ale i pro ty, kdo si chtějí osvěžit pravidla pro uplatňování nároku na odpočet před výpočtem vypořádacího koeficientu, jsem natočil tento seminář. Jde o tříhodinové povídání doplněné příklady a postupy, které mohou pomoci v praxi.

   Pravidla nároku na odpočet
   Poměrný koeficient, použití pro neekonomické účely
   Vypořádací koeficient, pravidla v průběhu roku
   Majetek tvořený vlastní činností
   Úpravy odpočtu daně – postupy, pravidla, příklady

  Rozsah semináře: cca 3 hodiny

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Závazky a pohledávky aktuálně

 • 1 331,00 Kč s DPH 22% 1 090,98 Kč bez DPH

 • Komplexní pohled na problematiku závazků a pohledávek v daních a účetnictví, od právního pojetí, přes účetní specifika, až po daňové dopady a operace. Rozbor problematiky dle aktuálního právního stavu, pro příslušných novelách daně z příjmů, účetnictví a DPH.

  Z obsahu:

   dodavatelé, odběratelé – vznik, zánik, promlčení, splatnost pohledávek a dluhů
   novace dluhu, dohoda o narovnání – důsledky
   opravné položky – zákonné podmínky pro tvorbu, podklady, rušení
   dlužník v insolvenci, časové opravné položky, malé OP do 30 tis.
   odpis pohledávek
   dodaňování dluhů
   úvěry a půjčky – spřízněné osoby, úroky, obvyklé ceny

  Rozsah semináře: cca 3 hodiny a 40 minut

Počet
 • Daň z přidané hodnoty ve vztahu k EU a třetím zemím

 • 4 235,00 Kč s DPH 21% 3 500,00 Kč bez DPH

 • Předmětem tohoto videosemináře je rozbor problematiky DPH ve vazbě na unijní plnění, dodávky do a z třetích zemí a služby, po všech změnách a úpravách posledních let. Při rozsahu téměř deseti hodin jde o komplexní pohled na celou oblast, od vysvětlení základních pojmů a pravidel až po složité transakce mezinárodního obchodu.

  Seminář je členěn do několika bloků:
  dodání zboží do jiného členského státu
  pořízení zboží z jiného členského státu
  vývoz zboží do třetí země
  dovoz zboží ze třetí země
  poskytnutí a přijetí služby do/z EU a do/z třetích zemí

  V rámci každého bloku nejprve vysvětluji základní pravidla – místo plnění, daňové doklady, DUZP a podobně, a posléze rozebírám složitější situace, které mohou v praxi nastat. Součástí semináře jsou rozsáhlé podkladové materiály a odkazy na další zdroje a literaturu.

  Tento vzdělávací cyklus doporučuji všem, kteří si chtějí udělat v unijním a zahraničním DPH pořádek a důkladně probrat celou tuhle (ne úplně jednoduchou, ale velmi zásadní) oblast daně z přidané hodnoty.

  Rozsah semináře: cca 10 hodin

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Daň z příjmů právnických osob řádek po řádku – nahrávka webináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. cca 3 hod 25 min, rozdělená na 5 částí. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).
  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 14.12.2023 .

  Vezmeme si daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob a řádek po řádku vysvětlím co kam patří. Zjistíte co dělat s polhůtními závazky, opravnými položkami či neuhrazeným pojistným za zaměstnance. Seminář je určen podnikatelským subjektům

  Provedu rozbor každého řádku přiznání DPPO a uvedu konkrétní případy, co do něj typicky patří.

  Ukážu jak daňově řešit neuhrazené závazky a pohledávky a jejich zohlednění v přiznání.

  Jak řešit rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy.

  Běžné i výjimečné případy, se kterými se můžete potkat v rámci zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob upodnikatelských subjektů.

  Zpětné uplatnění ztráty (loss carryback).

  Aktuální přehled novinek a změn v rámci daně z příjmů právnických osob pro období 2023 a 2024.

  Komu je kurz určen

  Seminář je pro samostatné účetní které svým klientům či zaměstnavatelům zpracovávají přiznání k dani z příjmů právnických osob a chtějí mít jistotu, že vše dělají správně. Seminář je zaměřen hlavně na typické situace, se kterými se můžete potkat u mikro a malých účetních jednotek.

  Cíl kurzu

  Cílem tohoto semináře je seznámení účastníků s vyplněním přiznání k dani z příjmů právnických osob a praktickým použitím jednotlivých řádků.

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 14.12.2022. Nahrávka semináře je rozdělena do 5 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Video je dostupné od zaplacení do 31.12.2024. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • Účetní uzávěrka v programu Pohoda – nahrávka webináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. cca 3 hod 25 min, rozdělená na 14 částí. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Přístup získáváte do 31.12.2024. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 12.12.2023.

  Do účetní uzávěrky je zahrnuta řada činností které vedou k uzavření účetnictví a sestavení výkazů účetní závěrky. Na semináři se se všemi těmito činnostmi seznámíme nejprve teoreticky a poté si je v účetním programu Pohoda vyzkoušíme v praxi.

  Co se dozvíte

  Jednotlivé činnosti nejprve probereme teoreticky a poté si je v programu Pohoda vyzkoušíme v praxi.

  Postupy při skladové i dokladové inventarizaci, jak zaúčtovat inventarizační rozdíly v Pohodě a inventarizace pohledávek a dluhů v Pohodě.

  Účtování o vyřazení a vyřazení drobného a dlouhodobého majetku v Pohodě.

  Nastavení majetkových odpisů v Pohodě.

  Časové rozlišení a dohadné položky vč. práce s agendou časové rozlišení v Pohodě.

  Jak v Pohodě zaúčtovat kurzové rozdíly na konci roku.

  Druhy opravných položek a jejich zpracování v Pohodě.

  Odpisy závazků a pohledávek.

  Účtování rezerv.

  Účtování kurzových rozdílů v Pohodě.

  Jak účtovat daně.

  Vypracování účetní závěrky – její rozsah.

   

  Komu je kurz určen

  Kurz pro samostatné účetní zpracovávající účetní uzávěrku v účetním programu Pohoda.

  Cíl kurzu

  Cílem semináře je seznámit účastníky se všemi činnostmi potřebnými k vypracování účetní uzávěrky v programu Pohoda

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 12.12.2023. Nahrávka semináře je rozdělena do 14 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Záznam bude dostupný od zaplacení do 31.12.2024. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • Daň z příjmů fyzických osob – aktuálně

 • 1 694,00 Kč s DPH 21% 1 400,00 Kč bez DPH

 • Předmětem tohoto videosemináře je rozbor daně z příjmů fyzických osob v aktuálním pojetí, na začátku roku 2023. Cílem semináře je jednak příprava na daňové přiznání fyzických osob a jednak rozbor změn pro rok 2023 v této oblasti. V semináři průřezově procházím celou oblast fyzických osob po jednotlivých paragrafech, aktuální výklady a pokyny Finanční správy a zásadní judikaturu, vztahující se k fyzickým osobám.

  Z probíraných témat:

  Podání daňového přiznání DPFO, povinnost podání, lhůty, forma podání

  Daňový domicil fyzické osoby, pravidla, rizika, příjmy ze zahraničí

  Předmět daně, operace se společným jměním manželů

  Nepeněžní příjmy, ocenění – nové výklady

  Osvobozené příjmy, oznamovací povinnosti, formuláře

  Dary u FO – osvobození, navazující příjmy

  Bytová potřeba – prodej nemovitostí, úroky z hypotéky

  Příjmy jednatelů s.r.o., fakturace do s.r.o., odměna za výkon funkce, jednočlenné s.r.o.

  Dodaňování 1 % vstupní ceny auta do mzdy, nová judikatura

  Příjmy z podnikání – výdaje procentem, typy příjmů, obchodní majetek

  Podnikání vs. nájem, podnikání vs. závislá činnost

  Příjmy z § 8 – podíly na zisku, dluhopisy, úroky z půjček

  Nákup a prodej cenných papírů, kryptoměny

  9 – nájem ze SJM, nájem movitých věcí vs. živnost, platby do fondu oprav atd.

  Ostatní příjmy – prodej nemovitostí, fotovoltaické elektrárny, příplatek mimo kapitál

  Příjmy ze spoluvlastnictví

  Sazby daně, samostatný základ daně

   

  Rozsah semináře: cca 5 hodin

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Daňové a nedaňové náklady – aktuálně 2023

 • 1 452,00 Kč s DPH 21% 1 200,00 Kč bez DPH

 • Cílem tohoto semináře je rozbor daňově uznatelných a neuznatelných nákladů. Projdeme paragrafy 24 a 25 zákona o daních z příjmů v aktuálním znění, po novelách z přelomu roku 2022 a 2023. Seminář není zaměřen pouze na novinky, ale i na rekapitulaci problematiky jako celku, včetně výkladových stanovisek GFŘ, relevantní judikatury Nejvyššího správního soudu a návaznosti na účetnictví.

  Z probíraných témat:

  Zaměstnanecké benefity, stravovací paušál

  Smluvní sankce, úroky z prodlení, pokuty

  Náklady na pohonné hmoty, kniha jízd

  Úroky z úvěrů a půjček

  Dopravní paušál

  Likvidace zásob

  Manka a škody

  Rozsah semináře: cca 2,5 hodiny

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Kontrolní mechanismy v Pohodě – nahrávka webináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. cca 4 hod, rozdělená na 10 částí. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Přístup získáváte do 30.06.2024. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).
  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 16.02.2023.
  Pro každou samostatnou účetní je důležité aby uměla odhalit chyby, se kterými se může při účtování potkat. Na webináři se naučíme jak nastavit analytické účty, pracovat se saldem a průběžně během roku kontrolovat účetnictví jak z pohledu účetních předpisů, tak daně z příjmů:

  Jak správně nastavit analytické účty

  Jak pracovat se saldem – které účty nastavit saldokontně a jak s nimi pracovat

  Kontroly majetku – návaznost účetnictví a evidence, odpisy, kontroly, opravy, zhodnocení

  Závazky a pohledávky

  Kontrola bankovních účtů, pokladny – co a jak kontrolovat

  práce se zálohovými fakturami

  časové rozlišení, dohadné položky – co nezapomenout

  problémové položky z pohledu daně z příjmů – skrytý nehmotný majetek, technické zhodnocení, kdy chtít smlouvy a co v nich hledat

  Komu je kurz určen

  Kurz pro účetní které vedou kompletně podvojné účetnictví nebo, samostatné účetní které musí umět najít účetní chyby a opravit je.

  Cíl kurzu

  Cílem semináře je zajistit aby každý z účastníků byl schopen (po sobě či po někom jiném) zkontrolovat účetnictví, zajistit že není v rozporu s předpisy a odhalit v něm chyby které by mohly vyústit v sankce.

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 16.02.2023. Nahrávka semináře je rozdělena do 10 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Záznam bude dostupný od zaplacení do 31.06.2024. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • DPH pro pokročilé – krátící koeficient, osvobozená plnění - nahrávka webináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. cca 1 hod 27 min, rozdělená na 4 části. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).
  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 06.10.2022.

  Webinář pro účetní které s problematikou DPH již mají zkušenosti a chtějí získat znalosti potřebné v případě, kdy plátce kromě zdanitelných plnění uskutečňuje i plnění bez nároku na odpočet.

  Co se dozvíte

  Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně

  Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně

  odpočet DPH v krácené výši

  Komu je kurz určen

  Začínajícím ale již zkušenějším účetním, které v oblasti DPH již mají zkušenosti a chtějí své znalosti rozšířit tak aby byly připraveny i na složitější situace a také pro zkušené účetní které chtějí mít jistotu, že vše dělají dobře.

  Cíl kurzu

  Cílem semináře je seznámení účastníků s problematikou DPH v oblasti kráceného nároku na odpočet, krátící koeficient a osvobozených plnění.

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 06.10.2022. Nahrávka semináře je rozdělena do 6 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Záznam bude dostupný od zaplacení do 30.06.2024. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • Auto v podnikání – nahrávka webináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. cca 3 hod 45 min, rozdělená na 2 části. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).
  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 15.06.2023.

  Zabýváme se komplexními odpověďmi na daňové a účetní otázky spojené s automobily, a to včetně náročných situací, jako je nákup, prodej či osobní užívání vozidla. Naše specializace spočívá zejména v praktickém řešení složitějších scénářů.

   Nákup automobilu, zahrnutí do účetní evidence, odpisování

   Získání prostřednictvím jiných metod než zakoupením – vkladem apod.

  Uplatnění DPH z pořizovací ceny automobilu

  Paušál na dopravu

  Kniha jízd

  Jak uplatnit DPH z PHM apod.

  Jak na úpravu odpočtu při změně použití

   Používání motorových vozidel, u fyzické osoby, v s.r.o.

  Vyřazení automobilu z provozu: prodej, převedení do osobního užívání - z daňového a účetního hlediska

  Komu je kurz určen:

  Tento webinář je navržen pro pokročilé účetní, kteří se potřebují kvalifikovaně zabývat hodnocením daňových a účetních dopadů spojených s využíváním automobilů v rámci podnikání.

  Cíl kurzu:

  Cílem školení je představit účastníkům problematiku spojenou s využíváním automobilů v rámci podnikání. Zaměříme se na běžné chyby a způsoby, jak řešit situace, s důrazem na reálné problémy, které se ve skutečné praxi objevují, a jejich efektivní řešení.

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 15.06.2023. Nahrávka semináře je rozdělena do 2 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Záznam bude dostupný od zaplacení do 30.06.2024. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • Daňový balíček 2024 pro účetní praxi - nahrávka webináře

 • 1 440,00 Kč s DPH 21% 1 190,08 Kč bez DPH

 • Stručný přehled důležitých změn v oblasti daní z příjmů, DPH a pojistného, s důrazem na běžnou účetní praxi. Cílem webináře je informovat o nejdůležitějších změnách, a připravit se na jejich dopady v praxi.

  Novinky daně z příjmů fyzických osob

  Novinky daně z příjmů právnických osob

  Novinky DPH

  Úprava sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance

  Zvýšení odvodů OSVČ

  Zastropování dohod o provední práce

   

  Komu je kurz určen:

  Webinář pro účetní, které se potřebují informovat, na které změny je potřeba se připravit už nyní.

   

  Cíl kurzu:

  Stručný přehled důležitých změn, s důrazem na běžnou účetní praxi. Cílem webináře je informovat o nejdůležitějších změnách, a připravit se na jejich dopady v praxi.

   

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 14.11.2023. Nahrávka semináře je vcelku. Záznam si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

   

  Termín

  Záznam bude dostupný od zaplacení do 31.12.2024. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

   

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • DPH - přenesená daňová povinnost - nahrávka semináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. Ke sledování musíte být zaregistrovaní na webu Aldekon a přihlášení. Potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).

  obecné seznámení s režimem přenesené daňové povinnosti

  trvalé přenesení daňové povinnosti

  dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti

  poskytnutí stavebních nebo montážních prací

  dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6

  náležitosti daňových dokladů v režimu přenesení

  pozdní registrace plátce - plnění v režimu přenesení

  vykazování v přiznání k DPH a v kontrolním hlášení

  časté dotazy z praxe, příklady

  upozornění na chyby z praxe, kdy nelze použít režim přenesení

  Formát kurzu

  Nahrávka on-line semináře. Záznam si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Ke sledování musíte být zaregistrovaní na webu Aldekon a přihlášení. Potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • Konsolidační balíček 2024 – videoseminář

 • 1 694,00 Kč s DPH 21% 1 400,00 Kč bez DPH

 • Od 1. 1. 2024 vstoupí v platnost tzv. konsolidační daňový balíček, představující významné zásahy do daní z příjmů, do daně z přidané hodnoty a dalších předpisů. Předmětem tohoto semináře bude proto shrnutí všech podstatných změn, především v klíčových daňových zákonech.

  Z obsahu:

  ⯈  Změny v oblasti sazeb pro DPH, důsledky, přechodná ustanovení

  ⯈  Omezení vstupní ceny osobních automobilů pro daňové odpisy

  ⯈  Mimořádné odpisy nově

  ⯈  Dohody o provedení práce nově, dopady na daňovou oblast

  ⯈  Náklady – změny pro daňové přiznání

  ⯈  Změny v osvobozených příjmech fyzických osob

  ⯈  Kurzové rozdíly na osobních účtech

   

  Rozsah semináře: cca 3 hodiny 20 minut

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Daňové a účetní aktuality 2024

 • 1 694,00 Kč s DPH 21% 1 400,00 Kč bez DPH

 • Od 1. 1. 2024 vstoupila v platnost spousta změn v daňové oblasti. Především samozřejmě tzv. konsolidační balíček, představující zásadní zásahy do daní z příjmů, do daně z přidané hodnoty a dalších předpisů. Od Ministerstva financí a GFŘ jsme se dočkali několika významných a rozsáhlých výkladových pokynů. Zároveň balíček nebyla jediná novela k 1.1.2024. Jak DPH, tak i daně z příjmů prošly několika dalšími samostatnými změnami. Předmětem tohoto videosemináře bude proto rozbor DPH a daní z příjmů především v těch pasážích, kde došlo k výkladovým posunům.

  Z obsahu:

  ⯈ Změny v oblasti sazeb pro DPH, důsledky, přechodná ustanovení
  ⯈ Omezení vstupní ceny osobních automobilů a nároku na odpočet
  ⯈ Dohody o provedení práce nově, dopady na daňovou oblast
  ⯈ Stravování zaměstnanců, nákladově i z pohledu osvobození
  ⯈ Zaměstnanecké benefity – rozbor metodických informací GFŘ

  Rozsah semináře: cca 3,5 hodiny

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • DPH pro pokročilé – poměrný nárok na odpočet – nahrávka webináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Webinář pro účetní které s problematikou DPH již mají zkušenosti a chtějí rozšířit své znalosti nároku na odpočet a jeho úprav v souvislosti s využitím obchodního majetku a také při neekonomické činnosti (jako je soukromá spotřeba). Kromě teoretického výkladu budou do jednotlivých témat začleněny i praktické příklady, aby bylo lépe porozuměno obsahu kurzu.

  Nahrávka on-line semináře. cca 2 hod 31 min, rozdělená na 6 části. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).
  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 04.10.2022.

  Co se dozvíte

  ⮞ nárok na odpočet daně – obecně

  ⮞ podmínky pro uplatnění nároku na odpočet

  ⮞ odpočet DPH v krácené výši

  ⮞ vyrovnání odpočtu daně při použití majetku pro soukromé účely

  ⮞ úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku

  ⮞ nárok na odpočet při registraci a zrušení registrace

  Komu je kurz určen

  Začínajícím ale již zkušenějším účetním, které v oblasti DPH již mají zkušenosti a chtějí své znalosti rozšířit tak aby byly připraveny i na složitější situace a také pro zkušené účetní které chtějí mít jistotu, že vše dělají dobře.

  Cíl kurzu

  Cílem semináře je seznámení účastníků s problematikou DPH v oblasti nároku na odpočet.

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 04.10.2022. Nahrávka semináře je rozdělena do 6 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Záznam bude dostupný od zaplacení do 30.06.2024. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • DPH pro začátečníky online – videozáznam komentované prezentace

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Kurz pro fakturanty, junior účetní, asistenty i podnikatele, tedy pro každého kdo při své práci přichází do styku s DPH, i v případě že sami nepotřebují samostatně připravovat přiznání k DPH. Potřebují však zvládnout zkontrolovat doklady nebo vystavit faktury pro zákazníky.

  Nahrávka on-line prezentace. cca 1 hod 55 min, rozdělená na 9 částí + bonus. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).

  Program kurzu

  ⮞ druhy dokladů

  ⮞ daňový doklad

  ⮞ druhy daňových dokladů

  ⮞ opravy daňových dokladů

  ⮞ datum zdanitelného plnění

  ⮞ výpočet daně

  ⮞ zvláštní režimy

  ⮞ tuzemské přenesení daňové povinnosti

  ⮞ základní informace o přiznání

  ⮞ náležitosti daňového dokladu na vzorovém daňovém dokladu

  Cíl kurzu

  Prezentace vás seznámí se základní problematikou DPH hlavně s ohledem na začátečníky, kteří potřebjí vědět jak řádně vystavit daňový doklad nebo zkontrolovat správnost daňových dokladů.

  Formát kurzu

  Nahrávka semináře je rozdělena na 9 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Záznam bude dostupný od zaplacení do 30.06.2024. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • Roční zúčtování daně a závislá činnost – nahrávka webináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. cca 4 hod 4 min, rozdělená na 6 částí. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).
  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 08.02.2024.

   

  Chcete se informovat o novinkách a změnách v oblasti zdaňování zaměstnaneckých benefitů od 1. 1. 2024? A další změny u zdanění mezd od 1. 1. 2024? Zopakujte si postup pro roční zúčtování daně zaměstnanců za 2023! Přihlaste se na webinář!

   

  Obsah kurzu

  ⮞ stravování zaměstnanců – změny od 1. 1. 2024,

  ⮞ změny u zaměstnaneckých benefitů od 1. 1. 2024,

  ⮞ daňové zvýhodnění na dítě – kdo může uplatnit, časté chyby v praxi, kdo je vyživované dítě, opakované zahájení studia,

  ⮞ roční zúčtování daně – kdy nelze – kdo je povinen podat přiznání,

  ⮞ jak zaměstnanec požádá, co musí doložit,

  ⮞ zohlednění zvýšení daňového zvýhodnění na dítě v RZ, příklad,

  ⮞ v praxi problematické nezdanitelné částky,

  ⮞ úroky z hypotéky (kdy nelze – časté chyby, změna limitu),

  ⮞ dary (co je a není dar) – vč. daru na pomoc Ukrajině,

  ⮞ slevy na dani,

  ⮞ sleva na manželku – včetně změn od 1. 1. 2024

  ⮞ sleva na studenta ,

  ⮞ daňové zvýhodnění na děti,

  ⮞ srážková a zálohová daň – co se zdaňuje, podávání vyúčtování,

  ⮞ dokládání měsíčních slev na dani zaměstnancem – co musí zaměstnanec doložit,

  ⮞ postup při pozdním podpisu prohlášení,

  ⮞ postup při pozdním doložení nároků na slevy

  ⮞ změny ve slevách na daních a nezdanitelných částkách od 1. 1. 2024.

  Komu je kurz určen

  Kurz pro mzdové a další účetní – které mají na starosti zdanění mezd zaměstnanců vč. ročního zúčtování.

  Cíl kurzu

  Cílem tohoto semináře je seznámení účastníků s nejčastějšími zaměstnaneckými benefity a jejich daňovými dopady a také s ročním zúčtováním daně.

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 08.02.2024. Nahrávka semináře je rozdělena do 6 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Video je dostupné od zaplacení do 31.12.2024. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • Přeměňte svůj LinkedIn profil v magnet na příležitosti

 • 1 197,00 Kč s DPH 21% 989,26 Kč bez DPH

 • Vytvořte si během 90 min LinkedIn profil, který umí přitáhnout správné kontakty a pomůže vám získat poptávky, zakázky či práci.

  S tímhle on-line kurzem to zvládnete snadno.

  Naučíte se:

  ⯈ Přemýšlet o své sebeprezentaci úplně jinak: cíleně a byznysově

  ⯈ Vytvořit headline (motto) svého profilu, aby se stal magnetem na kontakty, které potřebujete

  ⯈ Napsat další texty do svého profilu tak, aby vás prodávaly

  ⯈ Vyplnit a nastavit správně všechny sekce svého profilu - včetně těch, o kterých jste nevěděli, že nastavit potřebují

  ⯈ Doladit svůj profil k dokonalosti mnoha vychytávkami a triky

  Kurz obsahuje:

  ⯈ 8 lekcí

  ⯈ 19 interaktivních cvičení se zpětnou vazbou

  ⯈ 9 videí s průvodcem (Janou Bártíkovou)

  ⯈ 13 videí s návody v prostředí LinkedIn

  ⯈ 5 PDF příloh s praktickými tipy

  ⯈ 20 ukázek a vzorů profilů

  ⯈ Až 5 bonusů za získané body

  ⯈ Vyhodnocování postupu

  ⯈ Body za splněné úkoly

  ⯈ Přístup na 3 měsíce

  Školit vás budou

  Lektoři Linked Akademie

  Lektoři Linked Akademie

  JANA BÁRTÍKOVÁ je zakladatelka Linked Akademie a expertka na LinkedIn strategie pro B2B prodej a marketing. Jejími klienty jsou firmy jako například Innogy Česká Republika, TTC Group, GentleJam nebo Automator CEE. Obchodu se Jana věnuje celý život. Už v roce 1991 nastoupila na svou první manažerskou pozici. Od té doby pracovala pro různé firmy a značky na zvyšování obratu a podílu na trhu. Ať to bylo v roli provozní ředitelky řetězce Rossmann, na pozici ředitelky českého zastoupení estonské módní značky Monton či Sales Managerky značky Dior pro český a slovenský trh. Jako lektorka Jana vytvořila a realizovala vzdělávací program pro celý obchodní tým Kofoly, který vedl k restartu obchodní strategie a získání 2. pozice na trhu. Od roku 2013 podniká a LinkedIn se brzy stal hlavním zdrojem jejích zákazníků. V roce 2015 založila Linked Akademii. Jana a tým lektorů a konzultantů učí firmy a podnikatele, jak získávat nové zákazníky na LinkedIn. Mnohým firmám Jana pomohla vytvořit a realizovat LinkedIn strategie, které jim v souhrnu vydělaly miliony korun. Několika klientům Linked Akademie spravuje jejich LinkedIn profily a stránky, které generují jejich vlastníkům pravidelně leady a poptávky. ******* Kryštof Kopecký Na LinkedIn jsem od roku 2016, kdy jsem si profil založil „jen tak“. Kolem roku 2018 jsem začal pravidelně pasivně konzumovat obsah ostatních uživatelů této sociální sítě a zjistil, že je hodnotný a přinese plno zajímavých informací a rozšíření pohledu. Pro byznys. Teď jsem na volné noze jako strategický konzultant a LinkedIn je denní chleba pro získávání kontaktů a zakázek. A funguje skvěle. Tato síť je pro mě primárně byznysový nástroj, jak si dělat vlastními silami marketing a nabízet své služby. Od začátku roku 2020 pravidelně ukazuji na workshopech zájemcům a svým klientům sílu a možnosti využití této sítě pro jejich podnikání. A také jsem tu nalezl skvělou komunitu, která drží při sobě a pomáhá si. Ověřil jsem si, že získat na přímo klienta z LinkedIn není nereálné, ale možné a funkční. Dělám to tak pro své dvě firmy a další projekty. Pomocí optimalizace profilu, strategie a správné komunikace. Jsem rád, že díky propojení s Linked Akademií mohu nově ukázat obchodní možnosti této sítě dalším podnikatelům a firmám.

Počet
 • Vytvořte si nový zdroj zákazníků s KVALITNÍ SÍTÍ LinkedIn SPOJENÍ

 • 1 197,00 Kč s DPH 21% 989,26 Kč bez DPH

 • Pokud chcete, aby vám LinkedIn generoval nové zákazníky (nebo zaměstnance), pak vám pár desítek nebo stovek spojení nestačí.

  Naučte se za 60 min, jak se na cíleně a efektivně na LinkedIn propojovat a otevírat si tak nový byznysový potenciál.

  S tímhle on-line kurzem to zvládnete snadno.

  Naučíte se:

  ⯈ Přemýšlet o propojování na LinkedIn strategicky

  ⯈ Najít ty správné lidi na správných pozicích ve správných firmách, ke kterým se jinde a jinak nedostanete

  ⯈ Používat naplno funkce pro základní i pokročilé vyhledávání bez prémiových účtů

  ⯈ Žádat o spojení s vysokou mírou úspěšnosti akceptace

  ⯈ Spravovat svá LinkedIn spojení a kontakty

  Kurz obsahuje:

  ⯈ 8 lekcí

  ⯈ 11 interaktivních cvičení se zpětnou vazbou

  ⯈ 11 videí s průvodcem (Janou Bártíkovou)

  ⯈ 8 videí s návody v prostředí LinkedIn

  ⯈ 4 PDF přílohy s praktickými tipy

  ⯈ Až 4 bonusy za získané body

  ⯈ Vyhodnocování postupu

  ⯈ Body za splněné úkoly

  ⯈ Přístup do kurzu na 3 měsíce

  Školit vás budou

  Lektoři Linked Akademie

  Lektoři Linked Akademie

  JANA BÁRTÍKOVÁ je zakladatelka Linked Akademie a expertka na LinkedIn strategie pro B2B prodej a marketing. Jejími klienty jsou firmy jako například Innogy Česká Republika, TTC Group, GentleJam nebo Automator CEE. Obchodu se Jana věnuje celý život. Už v roce 1991 nastoupila na svou první manažerskou pozici. Od té doby pracovala pro různé firmy a značky na zvyšování obratu a podílu na trhu. Ať to bylo v roli provozní ředitelky řetězce Rossmann, na pozici ředitelky českého zastoupení estonské módní značky Monton či Sales Managerky značky Dior pro český a slovenský trh. Jako lektorka Jana vytvořila a realizovala vzdělávací program pro celý obchodní tým Kofoly, který vedl k restartu obchodní strategie a získání 2. pozice na trhu. Od roku 2013 podniká a LinkedIn se brzy stal hlavním zdrojem jejích zákazníků. V roce 2015 založila Linked Akademii. Jana a tým lektorů a konzultantů učí firmy a podnikatele, jak získávat nové zákazníky na LinkedIn. Mnohým firmám Jana pomohla vytvořit a realizovat LinkedIn strategie, které jim v souhrnu vydělaly miliony korun. Několika klientům Linked Akademie spravuje jejich LinkedIn profily a stránky, které generují jejich vlastníkům pravidelně leady a poptávky. ******* Kryštof Kopecký Na LinkedIn jsem od roku 2016, kdy jsem si profil založil „jen tak“. Kolem roku 2018 jsem začal pravidelně pasivně konzumovat obsah ostatních uživatelů této sociální sítě a zjistil, že je hodnotný a přinese plno zajímavých informací a rozšíření pohledu. Pro byznys. Teď jsem na volné noze jako strategický konzultant a LinkedIn je denní chleba pro získávání kontaktů a zakázek. A funguje skvěle. Tato síť je pro mě primárně byznysový nástroj, jak si dělat vlastními silami marketing a nabízet své služby. Od začátku roku 2020 pravidelně ukazuji na workshopech zájemcům a svým klientům sílu a možnosti využití této sítě pro jejich podnikání. A také jsem tu nalezl skvělou komunitu, která drží při sobě a pomáhá si. Ověřil jsem si, že získat na přímo klienta z LinkedIn není nereálné, ale možné a funkční. Dělám to tak pro své dvě firmy a další projekty. Pomocí optimalizace profilu, strategie a správné komunikace. Jsem rád, že díky propojení s Linked Akademií mohu nově ukázat obchodní možnosti této sítě dalším podnikatelům a firmám.

Počet
 • VÝHODNÝ BALÍČEK: 2 INTERAKTIVNÍ ON-LINE KURZY pro LinkedIn

 • 1 790,00 Kč s DPH 21% 1 479,34 Kč bez DPH

 • Dokonalý LinkedIn profil a velká a kvalitní síť spojení - to jsou dvě nezbytnosti, které vám otevřou obrovský potenciál LinkedIn a přivedou k vám nové příležitosti z této sítě.

  Úspěch všech vašich dalších aktivit na této síti (tvorba obsahu, budování značky, hledání práce, oslovování zákazníků nebo potenciálních zaměstanců) závisí přímo úměrně na kvalitně vašeho profilu a vaší sítě spojení.

  S těmito kurzy položíte základy svého úspěchu na LinkedIn snadno.

  Oba kurzy dohromady obsahují:

  ⯈ 30 interaktivních cvičení
  ⯈ 20 videí s průvodcem (Janou Bártíkovou)
  ⯈ 21 videí s návody v prostředí LinkedIn
  ⯈ 9 PDF příloh s praktickými tipy
  ⯈ 20 ukázek a vzorů profilů
  ⯈ Až 9 bonusů za body z kvízu
  ⯈ Přístup do kurzů na 3 měsíce

  1. INTERAKTIVNÍ ON-LINE KURZ v balíčku:
  Dokonalý LinkedIn profil

  Vytvořte si během 90 min LinkedIn profil, který umí přitáhnout správné kontakty a pomůže vám získat poptávky, zakázky či práci.

  2. INTERAKTIVNÍ ON-LINE KURZ v balíčku:
  Kvalitní síť LinkedIn spojení

  Naučte se za 60 min, jak se na cíleně a efektivně na LinkedIn propojovat a otevírat si tak nový byznysový potenciál.

  Školit vás budou

  Lektoři Linked Akademie

  Lektoři Linked Akademie

  JANA BÁRTÍKOVÁ je zakladatelka Linked Akademie a expertka na LinkedIn strategie pro B2B prodej a marketing. Jejími klienty jsou firmy jako například Innogy Česká Republika, TTC Group, GentleJam nebo Automator CEE. Obchodu se Jana věnuje celý život. Už v roce 1991 nastoupila na svou první manažerskou pozici. Od té doby pracovala pro různé firmy a značky na zvyšování obratu a podílu na trhu. Ať to bylo v roli provozní ředitelky řetězce Rossmann, na pozici ředitelky českého zastoupení estonské módní značky Monton či Sales Managerky značky Dior pro český a slovenský trh. Jako lektorka Jana vytvořila a realizovala vzdělávací program pro celý obchodní tým Kofoly, který vedl k restartu obchodní strategie a získání 2. pozice na trhu. Od roku 2013 podniká a LinkedIn se brzy stal hlavním zdrojem jejích zákazníků. V roce 2015 založila Linked Akademii. Jana a tým lektorů a konzultantů učí firmy a podnikatele, jak získávat nové zákazníky na LinkedIn. Mnohým firmám Jana pomohla vytvořit a realizovat LinkedIn strategie, které jim v souhrnu vydělaly miliony korun. Několika klientům Linked Akademie spravuje jejich LinkedIn profily a stránky, které generují jejich vlastníkům pravidelně leady a poptávky. ******* Kryštof Kopecký Na LinkedIn jsem od roku 2016, kdy jsem si profil založil „jen tak“. Kolem roku 2018 jsem začal pravidelně pasivně konzumovat obsah ostatních uživatelů této sociální sítě a zjistil, že je hodnotný a přinese plno zajímavých informací a rozšíření pohledu. Pro byznys. Teď jsem na volné noze jako strategický konzultant a LinkedIn je denní chleba pro získávání kontaktů a zakázek. A funguje skvěle. Tato síť je pro mě primárně byznysový nástroj, jak si dělat vlastními silami marketing a nabízet své služby. Od začátku roku 2020 pravidelně ukazuji na workshopech zájemcům a svým klientům sílu a možnosti využití této sítě pro jejich podnikání. A také jsem tu nalezl skvělou komunitu, která drží při sobě a pomáhá si. Ověřil jsem si, že získat na přímo klienta z LinkedIn není nereálné, ale možné a funkční. Dělám to tak pro své dvě firmy a další projekty. Pomocí optimalizace profilu, strategie a správné komunikace. Jsem rád, že díky propojení s Linked Akademií mohu nově ukázat obchodní možnosti této sítě dalším podnikatelům a firmám.

Počet
 • Roční zúčtování DPZČ - nahrávka semináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. Ke sledování musíte být zaregistrovaní na webu Aldekon a přihlášení. Potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).

   

  Program kurzu

  Aktuální změny v zákoně o dani z příjmů za rok 2023 a 2024 – shrnutí základních parametrů důležitých pro tvorbu ročního zúčtování daně, upozornění na důležité změny od 1.1.2024

  Příjmy ze závislé činnosti poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti – charakteristika příjmů, osvobozené příjmy, zaměstnanecké benefity, upozornění na nejčastější chyby

  Slevy na dani – shrnutí jednotlivých typů slev; kdy a za jakých podmínek má na jednotlivé slevy poplatník daně z příjmů nárok? Vyplnění tiskopisu prohlášení poplatníka daně z příjmů. Nejčastější chyby v uplatnění slev

  Daňové zvýhodnění na děti – charakteristika slevy, podmínky čerpání, praktické příklady z praxe

  Nezdanitelné části základu daně – dary, úroky na bydlení, penzijní + životní pojištění

  Provedení ročního zúčtování daně – průřez jednotlivými kroky + vyplnění formuláře žádosti krok za krokem

  Vyúčtování daně ze závislé činnosti + vyúčtování srážkové daně a související tiskopisy

  Shrnutí + diskuze

   

  Formát kurzu

  Nahrávka on-line semináře. Záznam si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Ke sledování musíte být zaregistrovaní na webu Aldekon a přihlášení. Potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).

   

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Ing. Kovaříková Zuzana

  Ing. Kovaříková Zuzana

  Motto: "Často říkám, že svou práci musí člověk dělat s pokorou, oddaností a hlavně, s velkou láskou." Ing. Zuzana Kovaříková vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, obor účetnictví a daně. Již při studiu se věnovala lektorské činnosti v oblasti účetnictví, daní a financí, a té se věnuje dodnes (s přestávkami tedy více než 5 let). Od ukončení studií působí jako manažer ekonomického oddělení a personalista ve zpracovatelském podniku, a svůj volný čas věnuje svému koníčku - vedení účetnictví a ekonomickému poradenství převážně malých firem a drobných podnikatelů.

Počet
 • Roční zúčtování daně a závislá činnost – nahrávka webináře

 • 1 198,00 Kč s DPH 21% 990,08 Kč bez DPH

 • Nahrávka on-line semináře. cca 4 hod 4 min, rozdělená na 6 části. Díly si můžete pouštět jednotlivě nebo jako celek, kdykoliv vám to vyhovuje. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.).
  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 08.02.2024.


  Seminář o změnách ve zdaňování mezd a zaměstnaneckých benefitů od 01.01.2024.

   

  Program kurzu

  stravování zaměstnanců – změny od 01.01.2024,

  změny u zaměstnaneckých benefitů od 01.01.2024,

  daňové zvýhodnění na dítě – kdo může uplatnit, časté chyby v praxi, kdo je vyživované dítě, opakované zahájení studia,

  roční zúčtování daně – kdy nelze – kdo je povinen podat přiznání,

  jak zaměstnanec požádá, co musí doložit,

  zohlednění zvýšení daňového zvýhodnění na dítě v RZ, příklad,

  v praxi problematické nezdanitelné částky,

  úroky z hypotéky (kdy nelze – časté chyby, změna limitu),

  dary (co je a není dar) – vč. daru na pomoc Ukrajině,

  slevy na dani,

  sleva na manželku – včetně změn od 01.01.2024

  sleva na studenta ,

  daňové zvýhodnění na děti,

  srážková a zálohová daň – co se zdaňuje, podávání vyúčtování,

  dokládání měsíčních slev na dani zaměstnancem – co musí zaměstnanec doložit,

  postup při pozdním podpisu prohlášení,

  postup při pozdním doložení nároků na slevy

  změny ve slevách na daních a nezdanitelných částkách od 01.01.2024.

   

  Komu je kurz určen

  Kurz je pro mzdové účetní, které mají na starost zdanění mezd zaměstnanců vč. ročního zúčtování.

   

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 08.02.2024. Nahrávka semináře je rozdělena do 6 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

   

  Termín

  Záznam bude dostupný od zaplacení do 31.12.2024. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

   

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • Daň z přidané hodnoty v návaznosti na účetnictví a daň z příjmů

 • 1 694,00 Kč s DPH 21% 1 400,00 Kč bez DPH

 • Předmětem videosemináře je rozbor zákona o DPH z pohledu vazeb na daně z příjmů a účetnictví. Domnívám se, že vazby mezi klíčovými daňovými a účetními předpisy jsou důležité zejména pro praktické účtování, protože nakonec musíme vždy zohlednit veškeré dopady do všech podstatných oblastí. Nemůžeme se izolovaně zabývat jednotlivými zákony, protože ony na sebe navazují, vzájemně ze sebe vycházejí a často si bohužel i odporují... Proto se v tomto semináři snažím o vysvětlení podstatných souvislostí mezi daňově účetními předpisy, přičemž východiskem je daň z přidané hodnoty.

   

  Z obsahu:

  Obchodní majetek, zařazení a vyřazení – v DP a DPH
  Hmotný a nehmotný majetek, odpočet, úpravy odpočtu, opravy a TZ
  Přeúčtování, režim hlavního a vedlejšího plnění
  Cena obvyklá v DPH, směnná smlouva
  Reklamní předměty, tiché víno
  Nájem, leasing, úvěr – rozdíly v jednotlivých předpisech
  Datum uskutečnění účetního případu vs. DUZP
  Prodej nemovitosti – specifika jednotlivých zákonů
  Ceny v daních z pohledu DPH – tržní, zjištěná
  Vztah DPH k závislé činnosti, výkon funkce

  Rozsah semináře: cca 3,5 hodiny

  Školit vás budou

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Klíma Jiří

  Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Počet
 • Daňové přiznání DPH řádek po řádku – nahrávka webináře

 • 1 440,00 Kč s DPH 21% 1 190,08 Kč bez DPH

 • Nevíte si rady se zpracováním DPH? Jste nový a chcete proniknout do problematiky reverse charge, identifikované osoby a související problematiky? Jste zkušená účetní a potřebujete si obnovit nebo rozšířit své znalosti nebo se ujistit, že děláte vše správně?
  Přihlaste se na webinář DPH a zahraniční obchod ve službách.

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 14.05.2024. 

  Přicházíte do styku s poskytováním nebo přijímáním služeb ze zahraničí při zpracování DPH? Začínáte a potřebujete získat znalosti? Nebo jste zkušená účetní a potřebujete si obnovit nebo rozšířit své znalosti nebo se ujistit, že děláte vše správně?
  Přihlaste se na webinář DPH a zahraniční obchod ve službách.

  Nahrávka webináře. Celkem 4 hodiny a 11 minut, rozdělené na 4 díly. Můžete si je pustit najednou nebo po částech, kdykoli máte čas. Přístup získáváte do 30.06.2025. Potřebujete počítač s připojením k internetu.
  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 14.05.2024.

  Co se dozvíte

  ⯈ základní pojmy – osoba povinná a nepovinná k dani, osoba registrovaná k dani, identifikovaná osoba, osoba neusazená v tuzemsku, provozovna,

  ⯈ kurz pro přepočet cizí měny,

  ⯈ místo plnění při poskytnutí služby – základní pravidlo,

  ⯈ místo plnění při poskytnutí služby – výjimky ze základního pravidla,

  ⯈ elektronicky poskytované služby a režim One Stop Shop,

  ⯈ přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku,

  ⯈ datum povinnosti přiznat daň,

  ⯈ daňové doklady,

  ⯈ přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení.

  Komu je kurz určen

  Pro účetní, zpracovávající DPH které přichází do styku s přijetím nebo poskytováním služeb do nebo ze zahraničí. Kurz je vhodný pro začátečníky i pro pokročilé.

  Cíl kurzu

  Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou zahraničních služeb v DPH.

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 08.02.2024. Nahrávka semináře je rozdělena do 4 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Záznam bude dostupný od zaplacení do 30.06.2025. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet
 • Daňové přiznání DPH řádek po řádku – nahrávka webináře

 • 1 440,00 Kč s DPH 21% 1 190,08 Kč bez DPH

 • Zpracováváte samostatně přiznání k DPH a některé řádky ve formuláři vlastně ani přesně nevíte kdy použít? Spoléháte na program a už ani nevíte kam vám vlastně co a proč padá? Začínáte s DPH a marně si lámete hlavu nad tím co znamenají jednotlivé popisky? Vezmeme si k ruce formulář DPH a spolu ho na příkladech z praxe projdeme od shora dolů. U každého řádku si řekneme kdy se použije a ukážeme si i konkrétní praktický příklad. Nepůjdeme u každého režimu příliš do hloubky, ale získáte jasný a konkrétní přehled o všem co vás může v DPH potkat. Sundáme roušku tajemství z většiny pojmů, se kterými se v DPH pracuje.

  ⯈ seznámím Vás s většinou pojmů z oblasti DPH a jejich použitím v praxi,

  ⯈ budete přesně vědět kdy se jaký řádek použije,

  ⯈ získáte celkový přehled o problematice DPH bez zahlcení detaily

  Komu je kurz určen

  Pro účetní, zpracovávající DPH které přichází do styku s přijetím nebo poskytováním služeb do nebo ze zahraničí. Kurz je vhodný pro začátečníky i pro pokročilé.

  Cíl kurzu

  Cílem semináře je seznámení účastníků s formulářem DPH a získat základní orientaci v problematice.´

  Formát kurzu

  Needitovaná nahrávka on-line semináře, ze dne 16.05.2024. Nahrávka semináře je rozdělena do 4 dílů, které si můžete postupně zhlédnout. Záznamy si můžete pustit kdykoliv v rámci období, kdy je máte k dispozici. Záznam si můžete pouštět opakovaně. E-mailem obdržíte odkaz pro přehrání záznamu. Jedná se o odkaz na YouTube, kde si záznam můžete zhlédnout. Ke sledování potřebujete zařízení s internetovým připojením (PC, chytrý telefon, tablet, atd.). Není potřeba instalovat žádnou aplikaci.

  Termín

  Záznam bude dostupný od zaplacení do 30.06.2025. Materiály (prezentace, příklady) Vám zůstávají k dispozici.

  Jak to funguje

  Po připsání platby na náš účet a spárování, obdržíte emailem daňový doklad, materiály ke kurzu a odkaz na videa. Pokud daňový doklad nebo materiály nedostanete, zkontrolujte složku spam. Pokud je nenajdete ani ve spamu, kontaktujte nás přes email vzdelavani@aldekon.cz

  Školit vás budou

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Bc. Bartůšková Zuzana

  Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Počet