Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje v roce 2018

Objem finančních prostředků vyčleněných na program:
6.000.000 Kč

Cíl/učel programu:
Účelem dotačního programu je zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků a malých vodních nádrží a retenčních opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou a posílí retenci vody v krajině.

Příjem žádostí:
od 12.02.2018 od 8:00
1.kolo termín ukončení 03.03.2018 ve 14:00
2.kolo termín ukončení 05.10.2018 ve 14:00

Územní lokalizace programu:
Jihomoravský kraj

Dotační titul Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje v roce 2018
Příjemci podpory - Obec, dobrovolný svazek obcí, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, drobný zemědělský podnikatel
Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost - 20.000 Kč
Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost - 300.000 Kč
Minimální podíl spoluúčasti žadatele - 50 %