COVID 19
co můžete udělat pro zmírnění dopadu krize?

Anotace
Cílem kurzu je seznámit účastníky s právními dopady nouzového (krizového) stavu vyhlášeného v souvislosti s šířením viru COVID-19 a naučit je hledat způsoby ke zmírnění nežádoucích důsledků s ním spojenými.

Smyslem je předat účastníkům základní znalosti v oblasti přijímání právních opatření ke zmírnění dopadů krize na jejich podnikání. Kurz se bude skládat z několika částí, aby byl výklad problematiky srozumitelnější, bude doprovázen praktickými případy i chybami z praxe.


Na začátku bude krátce nastíněno právní hodnocení krize a obecně si připomeneme, kam až její důsledky zasahují a v jakých oblastech se nejčastěji projeví.

V další části semináře se blíže seznámíme s dopady na vnitřní chod společnosti.

Podrobněji se pak budeme zabývat otázkami vyplývajícími z oblasti pracovního práva, fungování krizového řízení společnosti a povinnosti řídících orgánů společnosti ve vztahu k mimořádné situaci.

Následující blok pak bude zaměřen na dopady krize z hlediska vnějšího uspořádání podniku, tedy na vztahy se smluvními partnery nebo i na jiné oblasti spolupráce s externími subjekty.

Posledním bod výkladu bude věnován otázce nároků vůči státu a některá specifika z této oblasti. Na závěr bude provedeno shrnutí důležitých informací a prostor pro vaše dotazy.

***

Pochopení významu nouzového stavu
Základní právní rámec mimořádné situace
Dopady nouzového stavu na vnitřní fungování podniku
Postavení zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům
Nároky zaměstnanců
Vedení společnosti a vnitřní uspořádání v době krize
Vlivy a dopady na smluvní vztahy
Jednání s obchodními partnery
Právní nároky vůči státu
Náhrada škody vzniklé v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem
Závěrečné shrnutí
Diskuze

Objednávka školení

Není třeba volit termín, kurz je dlouhodobý.

COVID 19 - co můžete udělat pro zmírnění dopadu krize?
Časová náročnost 5 hodin

Školit vás budou

Ing. Mgr. Šmarda Ladislav

Ing. Mgr. Šmarda Ladislav

Ing. Mgr. Ladislav Šmarda vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně se zaměřením na oblast daní, účetnictví a finančního řízení. V rámci studia absolvoval zahraniční stáže v Lucembursku (Lucemburk) a ve Španělsku (Valencie). Kromě českého jazyka ovládá rovněž angličtinu a španělštinu. Ve své praxi se zabývá řešením právních problémů podnikatelů a jiných komerčních subjektů. Zaměřuje se na oblast smluv, smluvního práva a řešení transakcí s přesahem do vícero právních oblastí. Kromě toho se věnuje pracovněprávním vztahům a obecně zastupování klientů v případech právních sporů před soudy i orgány veřejné správy.

Video