Dlouhodobý majetek v roce 2016 - problémy v praxi

Program kurzu

Vymezení dlouhodobého majetku, definice pojmů, účtování, oceňování
- hmotný, nehmotný, finanční
- opravy, udržování
- technické zhodnocení
- rekonstrukce, modernizace
- pořízení, technického zhodnocení, odpisů a vyřazení
- pořizovací cena
- vlastní náklady
- reprodukční pořizovací cena
- podle vyhlášky k zákonu o účetnictví
- podle zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách
Interpretace NUR (národní účetní rady)
Závěry koordinačních výborů KDP ČR (komory daňových poradců)
Závěry KANCL (komise pro aplikaci nové civilní legislativy)

Příklady chybovosti z praxe
- stanovení okamžiku zařazení do užívání
- stanovení odpisového plánu pro účetní odpisy
- správný výpočet daňových odpisů
- daňová optimalizace při volbě odpisů
- postup u technického zhodnocení majetku
- postup při legislativních změnách
- rezervy na opravy, plán oprav, tvorba, čerpání, rozpuštění
- majetek pořízený formou dotace
- směna majetku
- problematika majetku v nájmu
- DM a dopady DPH
- pokyny, sdělení a informace GFŘ, příklady judikatury NSS
Dopady změn od 1.1.2016 – účetnictví, daně z příjmů, DPH
Upřesnění některých výkladů ve vazbě na NOZ a ZOK
Dotazy, diskuse

Hlavní foto kurzu
Úroveň kurzu 2 – Střední
Časová náročnost 6 hodin