Jak vyplácet podíly na zisku

Program kurzu

Valná hromada může na základě řádné účetní závěrky rozhodnout o výplatě podílu na zisku, který je splatný do 3 měsíců od dne, kdy bylo přijato toto rozhodnutí. O vyplacení podílu rozhoduje statutární orgán. Jsou-li podíly vyplaceny v rozporu se zákonem o obchodních korporacích, potom členové statutárního orgánu nejednali s péčí řádného hospodáře. Před rozhodnutím o rozdělení a výplatě zisku společníkům musí provést obchodní korporace tzv. test insolvence, kterým zjistí platební schopnost korporace. Na základě výsledku testu insolvence lze rozhodnout o výplatě podílů na zisku.  Obchodní korporace nesmi oslabit velikost vlastních zdrojů, pokud by tím ohrozila svou schopnost plnit splatné závazky nebo snížila hodnotu svého majetku, popř. ohrozila pokračování v provozu svého obchodního závodu. Majetkové poměry korporace je možno optimalizovat, tj. použít vytvořeného zisku ke snížení dluhů korporace, zastavení růstu dluhů, zvýšení hodnoty majetku schopného generovat další zisk, změně poměru financování z vlastních a cizích zdrojů ve prospěch zdrojů vlastních a posílení finanční stability korporace. Dojde-li přece jen k tomu, že si společnost výplatou zisku přivodí úpadek, nejedná s péčí řádného hospodáře a dostává se do kolize i s případnou trestní odpovědností.

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE:
Úvod semináře bude zaměřen na zpracování účetní závěrky, její výstupy a následně její schválení.
Seznámíme se s právními předpisy související s podíly na zisku a omezení výplaty zisku. Provedeme test insolvence, tj. test předlužení , test rozvahový a test likvidity, v němž se zjišťuje, zda je dlužník schopen platit své závazky tak, jak se stávají splatnými, zda tedy jeho likvidní aktíva postačují k úhradě splatných závazků.
Ukážeme si na příkladu, jak lze zjistit ve výkazech zda obchodní partner, který je naším dlužníkem, provedl výplatu podílu na zisku.
V závěru semináře se budeme zabývat co je péče řádného hospodáře a co nelze označit za péči dobrého hospodáře.

Komu je seminář určen:
Seminář je určen pro jednatele, pracovníky ve vedoucích funkcích ekonomického úseku i účetním v obchodních korporacích.

PROGRAM
1. Účetní závěrka, její sestavení, jednotlivé kroky, okamžik sestavení účetní závěrky, její schválení.
2. Podíly na zisku a omezení výplaty na zisku jak stanoví zákon 90/2012 Sb., zákon 586/1992 Sb.
3. Provedení testu insolvence na příkladech – tj. test předlužení a test likvidity
4. Výkazy a co lze z nich vyčíst ohledně výplaty podílů na zisku, co se dá vyčíst z výsledovky, co by měl jednatel, majitel sledovat
5. Péče řádného hospodáře z pohledu účetního

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Hlavní foto kurzu
Úroveň kurzu 2 – Střední
Časová náročnost 5 hodin

Školit vás budou

Ing. Lukášová Miriam

Ing. Lukášová Miriam

Absolvovala výrobně ekonomickou fakultu na VŠE v Praze a dále Institut certifikace účetních. Od roku 2004 je soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Od roku 1990 se ve své účetní a znalecké kanceláři věnuje zpracování účetnictví OSVČ, právnických osob jak podnikatelských, tak neziskových (spolků). Mezi jejich klienty patří živnostníci, právnické osoby, spolky, státní instituce a občané. Kromě toho se zabývá i znaleckou a publikační činností.