Nový zákon o obchodních korporacích

Program kurzu

Nový zákon o obchodních korporacích

21. 2. 2014 -  Školící centrum UNO, Nivy III 4439, 760 01 Zlín

Lektor: JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

Prezence:        8:00 -   9:00
Školení:           9:00 - 15:00  Přestávky určí přednášející

 

V programu Vám lektorka představí aktuální právní změny, které mají zásadní dopad na činnost firem:

 • Systém nové právní úpravy
  • občanský zákoník jako základ práva obchodních společností
  • vztah k zákonu o obchodních korporacích

 • Přechodná ustanovení k novému právu společností
  • povinnost přizpůsobit právní poměry obchodních společností nové úpravě (lhůty a výkladové problémy)

 • Změny v úpravě jednání za společnost
  • člen statutárního orgánu coby zástupce společnosti
  • rozsah oprávnění člena statutárního orgánu
  • prokura a postavení prokuristy
  • nová úprava konfliktu zájmů

 • Orgány společnosti a jejich složení
  • struktura, typy orgánů
  • základní pravidla pro rozhodování
  • právnická osoba coby člen voleného orgánu

 • Změny v postavení člena orgánu
  • nová úprava předpokladů pro výkon funkce, změny v pojetí diskvalifikace
  • vznik a zánik funkce
  • nové pojetí smlouvy o výkonu funkce a odměňování (včetně odměn pro osoby blízké členům orgánů)
  • souběhy funkcí po rekodifikaci
  • změny v úpravě odpovědnosti členů orgánů a jejich ručení za dluhy společnosti, nová rizika (např. neomezeného ručení za dluhy společnosti při úpadku aj.)

 • Změny v úpravě s.r.o.
  • nové náležitosti i možnosti pro úpravu ve společenské smlouvě
  • nové možnosti v úpravě práv a povinností společníků
  • zrušení minimálního základního kapitálu a rezervního fondu
  • nové možnosti i nová omezení při rozdělování zisku / jiných vlastních zdrojů
  • možnost vlastnit více podílů, kmenový list, novinky v úpravě převodu podílu
  • změny v úpravě zástavního práva k podílu
  • způsoby a důsledky zániku účasti
  • změny týkající se valné hromady (působnost, svolání, orgány, průběh, zápis, protest a jeho náležitosti)

 • Změny v úpravě a.s.
  • stanovy společnosti a jejich nové povinné / doporučené náležitosti
  • změny v právní úpravě akcií / kmenových listů (nové druhy, náležitosti aj.) a jejich převodu, nová rizika pro nabyvatele
  • nevydané akcie a jejich převod
  • nová práva, nové povinnosti akcionářů
  • změny týkající se valné hromady (působnost, svolání, orgány, průběh, zápis, protest a jeho náležitosti, napadení platnosti usnesení u soudu, zdánlivá usnesení aj.)
  • monistický systém řízení akciové společnosti, jeho výhody / nevýhody a výkladová úskalí
  • další změny

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Úroveň kurzu 1 – Základní