Provádění inventur – doložení roční účetní závěrky a zjištění skutečného stavu majetku a závazků

Program kurzu

Náplň semináře:
Úvod semináře bude zaměřen na legislativu, která uvádí povinnost účetní jednotce inventarizovat skutečný stav veškerého majetku a stanoví náležitosti inventury.
Seznámíme se s postupem účetní jednotky při přípravě inventur, tj. vydáním vnitropodnikového předpisu k provedení inventur, s povinností účetní jednotky jmenovat inventarizační komisi, případně hlavní inventarizační komisi a dílčí inventarizační komise.
Budeme se zabývat vlastním průběhem inventur v účetní jednotce, tj. jak probíhá inventura na skladech, co všechno podléhá inventarizaci a jak je třeba pracovat s výsledky inventur.
Seznámíme se s výsledky prací inventarizační komise, např. jak sestavit inventurní zprávu, s návrhy inventarizační komise na vypořádání manka, škod a přebytků, které byly zjištěny při inventarizaci majetku a závazků. Také s návrhy inventarizační komise jak naložit s nepotřebným majetkem – prodej a likvidace popřípadě s návrhy na odpis poškozeného majetku.

Význam semináře z pohledu firmy
Povinnost doložit účetní závěrku inventurou je stanovena v zákoně, bez řádně provedené inventury není účetnictví účetní jednotky průkazné a není vedeno v souladu s platnou legislativou. Řádně provedená inventura umožní zjistit skutečnou výši majetku a závazků, odhalí slabá místa v organizaci práce v jednotlivých odděleních a úsecích a také odpovědnost jednotlivých pracovníků. Současně odhalí nedostatky v organizaci a řízení dané účetní jednotky, neboť pomůže managementu účetní jednotky najít cesty jak se vyvarovat chybnému rozhodování při řízení skladového hospodářství, aby nedocházelo k neoprávněným výdajům a škodám ve skladovém hospodářství.

Osnova semináře
9:00 – 10:00 Platná legislativa vztahující se k inventarizaci
10:00 –11:00 Povinnosti účetní jednotky – sestavení vnitřní směrnice a inventarizačních komisí
11:00 - 13:00 Vlastní průběh fyzické inventury na skladech, příklady zjišťování skutečných
stavů nalezeného materiálu a zboží, zabezpečení prostor pro provedení inventur
13:00 – 13:30 Dokladové inventury majetku a závazků, sestavení inventurní zprávy a návrhy na
vypořádání manka, škod a přebytků
13:30 – 14:00 Závěrečná diskuse: odpovědi na dotazy účastníků

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Hlavní foto kurzu
Úroveň kurzu 2 – Střední
Časová náročnost 6 hodin

Školit vás budou

Ing. Lukášová Miriam

Ing. Lukášová Miriam

Absolvovala výrobně ekonomickou fakultu na VŠE v Praze a dále Institut certifikace účetních. Od roku 2004 je soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Od roku 1990 se ve své účetní a znalecké kanceláři věnuje zpracování účetnictví OSVČ, právnických osob jak podnikatelských, tak neziskových (spolků). Mezi jejich klienty patří živnostníci, právnické osoby, spolky, státní instituce a občané. Kromě toho se zabývá i znaleckou a publikační činností.