Složitější účetní a daňové případy

Program kurzu

Složitější účetní a daňové případy

19. 9. 2013 -  Přednáškový sál, Nerudova 2, Prostějov
                      (Možnost parkování v areálu zdarma.)

Lektor: RNDr. Petr Beránek

Prezence:        8:00 -   9:00
Školení:           9:00 - 16:00  Přestávky určí přednášející

Určeno podnikatelským subjektům, kteří účtují podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.

    - pohledávky a závazky z hlediska účetnictví a daní
    - zápočet pohledávek a závazků
    - opravné položky k pohledávkám
    - odpisy pohledávek a jejich daňová uznatelnost

    - vyřazení závazků z účetnictví; dodanění promlčených závazků
    - pohledávky a závazky v cizích měnách

    - leasing a nákupy na úvěr

    - daňová uznatelnost nájmu při následné koupi věci

    - technické zhodnocení pronajatého majetku

    - účtování při ukončení nájmu u pronajímatele a nájemníka

    - daňová uznatelnost odpisů a zůstatkové ceny technického zhodnocení

    - opravy minulých let v účetnictví a dodatečná přiznání daně z příjmu

 

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

RNDr. Petr Beránek

RNDr. Petr Beránek

RNDr. Petr Beránek je zkušený lektor oblíbený u posluchačů pro svůj odborný a srozumitelný výklad založený na dlouholeté lektorské a publikační praxi. Učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona v Brně, ředitel společnosti ADAR (Účetní činnost, daňové poradenství, vedení finančního účetnictví a mezd), člen Metodické rady SÚ pro neziskové organizace. Jako daňový poradce poskytuje finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Specializace: Daň z příjmů, nestátní neziskové organizace, účetnictví podnikatelů a NNO.