Účetní chyby běžné v účetních jednotkách

Program kurzu

Upozornění na chyby, kterých se běžně dopouští účetní jednotka.

Cíl školení:

Zákon o účetnictví ukládá účetní jednotce povinnosti, které je třeba dodržet, aby účetnictví bylo vedeno řádně a podávalo věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace. Úkolem semináře je upozornit na nedostatky, které ve svém důsledku mohou vést k situaci, kdy účetnictví účetní jednotky není vedeno správně, úplně, průkazně a přehledně. Cílem je také upozornit na skutečnost, jak tyto nedostatky ve vedení účetní evidence, mění interpretaci analýzy hospodaření účetní jednotky.
Seminář chce upozornit na nedostatky, se kterými se znalec každodenně setkává při posuzování účetní evidence.


Obsah školení:

Úvod semináře bude zaměřen na legislativu, která upravuje vedení účetnictví v účetní jednotce včetně vazby na novelu zákona o účetnictví od 1.7.2017.
Okamžik počátku účtování, zařazení účetní jednotky do kategorie účetních jednotek, pohled na bilanční kontinuitu a její význam. Účetní evidence by měla odrážet činnost účetní jednotky.
Význam vnitřních směrnic pro účetní jednotku. Co lze vyčíst z účetních zápisů, ze souvztažností účetních zápisů, jak lze snadno kontrolovat zůstatky účtů pomocí předepsaných souvztažností.
Co vypovídá řádně provedená inventarizace o účetní jednotce a jaká úskalí v sobě skrývá její neprovedení nebo chybné postupy.
Podávají výkazy sestavované účetní jednotkou skutečně reálný stav, tj. věrný a poctivý obraz?
Úschova účetních dokladů patří také k povinnostem účetní jednotky.

 

  • Platná legislativa vztahující se k vedení účetnictví
  • Význam bilanční kontinuity, účetní zápisy, jejich doložení a průkaznost, souvztažnosti, výkaznictví
  • Inventarizace majetku a závazků, archivace účetních dokladů
  • Sbírka listin – povinnost daná zákonem

 

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením , vystavíme vám při odebrání našich služeb potvrzení o náhradním plnění, čímž si můžete naše služby zlevnit až o téměř 63 000 Kč za rok.

Hlavní foto kurzu

Školit vás budou

Ing. Lukášová Miriam

Ing. Lukášová Miriam

Absolvovala výrobně ekonomickou fakultu na VŠE v Praze a dále Institut certifikace účetních. Od roku 2004 je soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Od roku 1990 se ve své účetní a znalecké kanceláři věnuje zpracování účetnictví OSVČ, právnických osob jak podnikatelských, tak neziskových (spolků). Mezi jejich klienty patří živnostníci, právnické osoby, spolky, státní instituce a občané. Kromě toho se zabývá i znaleckou a publikační činností.