Účetní závěrka 2016, přehled změn v účetnictví 2017

Program kurzu

Účetní závěrka roku 2016 - poprvé podle nové legislativy

 

 • Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací.

 • Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob.

 • Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek.

 • Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik.

 • Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů. Dohadné pohledávky a závazky.

 • Odpisy majetku v účetnictví. Daňové odpisy.

 • Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti - podklady k přiznání DPPO za rok 2016

 • Důležité pokyny a sdělení Ministerstva financí.

 • Příklady z judikatury NSS

 • Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění.

 • Metodika oprav chyb minulých období.

 • Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, povinné údaje podle vyhlášky – práce s novými formuláři účetních výkazů

 • Elektronická forma

 • Aktuality ke změnám v roce 2017

 • Dotazy

Hlavní foto kurzu
Úroveň kurzu 2 – Střední
Časová náročnost 5 hodin