Ing. Jiří Klíma Dary

Ing. Jiří Klíma Dary

 
V posledních dnech dostávám mnoho dotazů na daňový režim darů - samozřejmě v souvislosti s událostmi na Jižní Moravě. Velkou radost mám ale z toho, že všechny dotazy jsou ve smyslu - dali jsme dar a když to půjde, rádi bychom si ho daňově uplatnili, ale ve skutečnosti to není podstatné. ???? Nicméně třeba někomu pomůže krátké shrnutí.
Za prvé, dar z pohledu příjemce. Tohle myslím vyřídíme velmi rychle - nemám žádné pochybnosti, že u příjemců (jednotlivých fyzických osob) půjde o příjem osvobozený od daně. Např. podle § 4a písm. k) - dary na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky. Osvobození je bezlimitní a takový příjem se neuvádí do daňového přiznání.
Za druhé, dar z pohledu dárce, například obchodní korporace. Dar je (s jedinou speciální výjimkou vybraných "covidových" darů) daňově neuznatelný náklad. V rámci podvojného účetnictví bude zaúčtován do nákladů např. na účet 543 a v daňovém přiznání poté vyloučen na řádku 40 jako nedaňový. Může ovšem snížit základ daně podle § 20 odst. 8. Minimální limit je 2.000,- Kč, maximální pro rok 2021 je 30 % základu daně.
Ovšem pozor na osobu příjemce daru. Zákon o daních z příjmů rozlišuje dary poskytnuté právnickým osobám (např. obcím nebo neziskovým organizacím, jako jsou nadace či spolky), kterým lze právě poskytnout dary i na humanitární či charitativní účely. Narozdíl od toho, fyzické osobě lze (odčitatelný) dar poskytnout pouze na školství, zdravotnictví, ochranu zvířat a speciálně potom zdravotně postiženým fyzickým osobám.
Takže, pokud např. společnost s ručením omezeným poskytne dar přímo fyzické osobě postižené tornádem, není možné takový dar odečíst od základu daně. Jestliže takový dar poskytne některé neziskové organizaci, není s odečtem od základu daně problém.
V případě, že chce tedy dárce poskytnout dar konkrétní fyzické osobě a rád by si ho uplatnil v rámci daňového přiznání 2021, nabízí se domluva s některou z pomáhajících neziskových organizací. Domnívám se, že by to neměl být v tuto chvíli žádný problém. Je to samozřejmě řešení přes koleno, ale je to alespoň nějaké řešení, za současné legislativy. ????????‍♂️ Je teoreticky možné, že se legislativa změní, Ministerstvo někdy reaguje pružně, ale spoléhat na to asi nelze.
Výše uvedené platí obdobně i pro dárce - fyzickou osobu. Tam je úprava darů v § 15 odst. 1 a úplně stejně je problém s osobou příjemce. Řešení je taktéž obdobné. Minimální hodnota darů je v případě fyzických osob 1.000,- Kč, maximální hodnota je 30 % základu daně.
Pro fyzickou i pro právnickou osobu dárce pak platí, že dar se prokazuje buď darovací smlouvou nebo potvrzením příjemce o výši a účelu daru. Možná i zde dojde k nějaké benevolenci ze strany státní správy (obdobně jako před lety po povodních), ale opět bych na to raději příliš nespoléhal. Potvrzení nemusí být jistě vydáno okamžitě a až se situace trochu uklidní, myslím, že by s tím neměl být problém.
Závěrem velké díky všem, kdo dávají a spoustu síly všem, kdo musí přijímat ????
Zdroj: FB 29.6.2021 Ing. Jiří Klíma
2021-06-29