Občanská sdružení

Program kurzu

Občanská sdružení

26.11.2012 -  Hotel TENNIS CLUB, Za kosteleckou 49, Prostějov

Ing. Hana Juráňová

 

Prezence:    8:00 -   9:00

Školení:           9:00 - 15:00  Přestávky určí přednášející

Zákon o účetnictví – podmínky pro zjednodušený rozsah vedení účetnictví a podmínky pro vedení jednoduchého účetnictví pro vymezené účetní jednotky. Dotace a přechod na „podvojné účetnictví“.

Typy účetních jednotek účtujících podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

Legislativa platná pro občanská sdružení, předpoklad kontinuity od 1.1.2014.

Vyhláška 504/2002 Sb., definice závěrky, evidence majetku, odpisování majetku se zvláštním režimem pro majetek pořízený z dotace, odepisování darovaného majetku, kurzové rozdíly, evidence souboru majetku, směrná účetní osnova.
Účtování o vlastním kapitálu.
Účetní standardy č. 401 – 414.

Časové rozlišení, podrozvahové účty, povinnost inventarizace a účtování inventurních rozdílů, kurzové rozdíly, pohledávky, opravné položky k nim, finanční majetek, úvěry, ocenění majetku, vyřazování majetku, účtování o pronájmu, účtování zásob, zúčtovací vztahy, náklady a výnosy, vlastní zdroje – účtování vlastního jmění, fondy – fond reprodukce v závislosti na typu účetní jednotky. Výsledek hospodaření a převod do příštího roku.

Účtování dotací, archivace dokladů.

Daň z příjmu jako poslední účetní zápis účetního období, specifika pro neziskové organizace. Osvobození výnosů, odčitatelná položka pro NNO.
Účetnictví jako podklad pro stanovení základu daně, analytická evidence. Rozdělení na hlavní, nepodnikatelskou činnost, a doplňkovou, vedlejší, hospodářskou činnost. Určení výnosů, které jsou předmětem daně, nejsou předmětem daně a jsou od daně osvobozené. Určení nákladů, které jsou předmětem daně, nejsou předmětem daně. Testování výnosů a nákladů dle druhů činnosti v souladu s §18 zákona 586/92 Sb. o daních z příjmů. Určení rozvrhové základny pro testování daňových a nedaňových nákladů a výnosů. Příklady výpočtů. Daňové úlevy neziskových organizací. Promítnutí jednotlivých postupů v účetnictví. Stanovení základu daně. Výpočet daně.
DPH a neziskové organizace, vznik povinnosti stát se plátcem DPH, osoby identifikované k dani; krácení nároků na odpočet. DPH, přijatá plnění používaná k různým druhům činností (tj. k činnostem, které nejsou předmětem daně, i k činnostem, které předmětem daně jsou a jsou zdanitelnými plněními nebo plněními osvobozenými od daně), úprava odpočtu, vyrovnání odpočtu, změna režimu.
Darovací daň u sdružení, možnosti dárců.

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

Ing. Hana Juráňová

Ing. Hana Juráňová

Auditorka a daňová poradkyně. Je absolventkou technické kybernetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno. V managementu auditorských firem pracuje od roku 1993. Je specialistkou na vnitropodnikové účetnictví a daňovou problematiku holdingových firem. Je držitelkou certifikace účetního znalce II. stupně. Od roku 1993 je členkou Komory daňových poradců a od roku 2003 je členkou Komory auditorů ČR. Mimo jiné se dlouhodobě zabývá legislativou platnou pro hospodaření organizací v rámci veřejné správy. Provádí kontrolní činnost, podílí se na přezkumech hospodaření a auditech účetních závěrek. Poskytuje konzultační služby, účetní a daňové poradenství, právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Je partnerem společnosti FSG Partners. Vydala publikaci Inventarizace ve veřejné správě. Od roku 2005 se věnuje i přednáškové činnosti.