Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2018

Objem finančních prostředků vyčleněných na program:
15 500 000 Kč.

Cíl/učel programu:
Zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako součásti budování systému bezpečných cyklostezek, cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského kraje.

Okruh způsobilých žadatelů:
Žadatelem může být tato právnická osoba:
a) obec na území Jihomoravského kraje
b) dobrovolný svazek obcí, jehož převážná většina členských obcí se nachází v Jihomoravském kraji
c) místní akční skupina2, jejíž převážná část území se nachází v Jihomoravském kraji

Na co lze dotaci použít?
a) plošné opravy povrchů stávajících cyklostezek, cyklotras, tras MTB
b) realizaci nových povrchů cyklostezek, cyklotras
c) budování doprovodné infrastruktury cyklostezek, cyklotras (informační tabule, odpočívadla přístřešky, odstavná zařízení pro kola apod.) na nových i na stávajících vyznačených trasách
d) budování systému půjčoven a úschoven kol ve vybraných železničních stanicích kraje (systém ČD bike)
e) opravy lávek pro cyklisty
f) obnovu a optimalizaci stávajícího dopravního značení nebo osázení nevyznačených cyklotras dopravními značkami
g) zpracování projektové dokumentace jako součásti projektu

Výše dotace a podmínky pro poskytnutí dotace:
Maximální výše dotace na jeden projekt činí 2 000 000 Kč.
Žadatel je povinen prokázat spolufinancování – minimálně 40%.
Lhůta pro podávání žádostí o dotace je průběžná a je vyhlášena od 14. 02. 2018 od 8:00 hod do 03. 08. 2018 do 14.00 hod. pro dvě kola výzev.

(Aktualizováno 17. 5. 2018)